Halen

 

Halens rastplats
Foto: Ingegerd Erlandsson

Halens naturreservat omfattar delar av Blekinges största sjö Halen, samt stora skogsområden öster om sjön. Området är väl utvecklat för det rörliga friluftslivet. Sjön Halen hänger ihop med sjöarna Immeln, Filkesjön och Raslången och området är populärt bland kanotister. Här finns också elljusspår, vandringsleder, rastplatser och vindskydd. Blekingeleden passerar genom området.

Naturskogar ger vildmarkskaraktär
Nästan hela landarealen är skogsbevuxen. De vanligaste arterna är gran, bok, ek, tall och björk. Andelen barrskog är ungefär lika stor som andelen löv- och blandskog tillsammans. I de södra delarna, ner mot Jämshög, dominerar bokskogen. Vissa delar av reservatet, främst vid de branta stränderna, på öarna och vissa bokskogspartier, upptas av äldre bestånd av naturskogskaraktär som ger området en ”vildmarksprägel”. Området är bitvis kuperat med bergknallar och stora block. Hela området ligger över högsta kustlinjen.

Lom och fiskgjuse
Det sjörika landskapet är rikt på fågel. Har man tur kan man få se fiskgjusen med sina långa, ljusa, vinklade vingar fånga fisk från luften med sina klor. Storlommen, som också häckar här, syns oftast simmande på vattnet. Bägge dessa fåglar är känsliga för störningar. Respektera deras häckningsplatser så att de inte skräms bort från sina bon. Andra fåglar i området är göktyta, mindre hackspett, nattskärra, nötkråka och skogsduva.

Sjöns växtlighet
Halen är en näringsfattig sjö. I sjön finns växter som vit och gul näckros, hårslinga, gädd- och gropnate och näckmossa. Utmed stränderna hittar man bland annat vattenklöver, notblomster, strandranunkel och strandpryl. Sjön är reglerad (höjd).

Vägbeskrivning
Reservatet ligger väster om Olofström samhälle och kan nås via vägar såväl sydväst som nordväst därom. Reservatet nås även från vägar nordväst om Jämshög.

Anordningar
Här finns strövstigar, vandringsleder, Blekingeleden, elljusspår, parkeringsplatser, rastplatser, kanotleder, kanot- och cykeluthyrning, campingplats och ett konferenshotell i norra delen vid Fritzatorpet.

Miljökvalitetsmål
Bildandet av naturreservatet Halen bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv.

Tänk på att du inte får:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • uppankra eller förtöja båt längre än ett dygn
 • tälta mer än ett dygn
 • uppställa husvagn
 • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar eller parkeringsplatser
 • parkera motorfordon annat än på härför iordningsställda platser
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning utan medgivande från förvaltaren
 • rida på preparerade skidspår eller sådana stigar som ej särskilt upplåtits för ridning

Fakta

Skyddsår: 1972
Kommun: Olofström
Karaktär: Skogs- och sjölandskap, område för friluftsliv
Areal: 700 hektar, varav 575 hektar land
Markägare: Olofströms kommun
Förvaltare: Olofströms kommun, 0454- 930 00

 

 


Get Microsoft Silverlight