Uttorp

 

Uttorp_Blockig havsstrandäng_Länsstyrelsen (416x281).jpg

Naturreservatet Uttorp ligger på södra delen av Sturkö i Karlskrona skärgård, och utgör del av ett större Natura 2000-område. Närmast havet och ett stycke inåt land utgörs området av blockiga strandängar och berghällar, enbuskrik utmark, hedmarker och öppna sandfält. Längre norrut övergår det i igenvuxen ljunghed och den skogliga karaktären ökar, med inslag av gles ekskog med en del gamla, vidkroniga ekar. Här finns också mer inägomark med hagmarker och gamla fossila åkrar. Stranden är smal och består främst av stenar och block med inslag av sand och grus. Området har tillsammans med angränsande Natura 2000-område stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Natura 2000
Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000, enligt habitatdirektivet (SE0410101 Uttorp). Reservatet utgör en mindre del av Natura 2000-området.

Miljökvalitetsmål
Naturreservatet Uttorp bidrar till att uppfylla miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv.

Vägbeskrivning
Kör mot Sturkö kyrka. Strax innan kyrkan skyltas naturreservatet. Fortsätt längs en mindre väg som slutar vid naturreservatets parkering.

Karta Uttorp (608 Kb)

Tänk på att du inte får:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada växande träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
  • avsiktligt störa djurlivet
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
  • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt.
  • tälta eller uppställa husvagn
  • att framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg och parkeringsplats
  • framföra motordrivet fordon med högre hastighet än 30 km/timme
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Anordningar
P-plats, rastplats, grillplats 

Fakta

Bildat år: 1980
Kommun: Karlskrona
Areal: 15 ha landareal
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight