Ekebackens naturreservat

Informationsskylt Ekebackens naturreservat (884 kB)

Vägbeskrivning

Tag av vid trafikplats 64 från E22, följ skyltning Lyckeby.

Karta Ekebackens naturreservat (623 Kb)

 Ekebackens naturreservat
Nära Lyckeby centrum ligger Ekebackens naturreservat. Ströva längs stigarna som kantas av gamla, vackra ekar.

Ekebacken (även kallad Lyckeby ekebacke) är en trädklädd betesmark i nära anslutning till Lyckeby tätort. Området karaktäriseras av grova ekar med höga naturvärden. De dominerande träden och buskarna är ek, en och hassel med inslag av björk och enstaka vildapelträd. Övriga trädslag är bok, avenbok, lind, alm, lönn, ask, rönn, oxel, klibbal, sälg och hägg. Mellan mindre höjder och hällmarker ligger större, gräsbevuxna ytor. I anslutning till hällmarkerna bildar slån och hagtorn täta buskage. Insektsfaunan och lavfloran är rik, bland annat förekommer skalbaggarna läderbagge, ekoxe, taggbock och skeppsvarvsfluga. I de gamla ekarna förekommer hänsynskrävande och ovanliga vedsvampar, exempelvis oxtungsvamp, ekticka och korallticka. Bland noterade lavar kan nämnas gammelekslav och sydlig sotlav.

Fältskiktet domineras i hagmarken av olika gräs som knägräs, stagg och vårbrodd, samt örter som ängsskära. Vid botaniska inventeringar på 1970-talet gjordes även fynd av ovanligare arter som kattfot, jungfru Marie nycklar och axveronika. I norr finns ett mindre, fuktigt parti med tåg- och starrarter.

Lyckeby ekebacke är en ekhage av stor betydelse som strövområde och för friluftsaktiviteter, då området ligger i nära anslutning till Lyckeby tätort. Sedan århundraden har Ekebacken varit samlingsplats för befolkningen i östra Blekinge. Fornminne i form av en så kallad domarring finns i områdets södra del.

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000, enligt habitatdirektivet (SE0410129 Lyckeby ekebacke).

Miljökvalitetsmål

Naturreservatet Ekebacken bidrar till att uppfylla miljömålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.

Vägbeskrivning

Tag av vid trafikplats 64 från E22, och följ skyltning i Lyckeby.

Anordningar

Vandringsled

 

Tänk på att du inte får:

  • Förstöra eller skada träd och buskar
  • Gräva upp, plocka eller skada växter
  • Tälta eller campa
  • Skräpa ned
  • Skada befintligt fornminne

Fakta

Bildat år: 1969
Kommun: Karlskrona
Areal: 14 hektar
Markägare: Karlskrona kommun
Förvaltare: Karlskrona kommun


Get Microsoft Silverlight