Högasand

Högasand
Högasands sanddyner och gamla tallar är unika för Blekinge. Att vandra mellan 300-åriga träd i det säregna dynlandskapet är en speciell naturupplevelse. I denna torra och varma miljö lever många ovanliga insekter och fåglar.

Sanddynernas landskap

Högasands naturreservat omfattar de sandiga och mestadels tallbevuxna delarna av litorinastrandvallen längs den nära tre kilometer långa sträckan mellan Eriksholm och Trolleboda. Sanddyner bildas i havsnära blåsiga miljöer med mycket sand. Denna naturliga process med vindburen sand skapar unika livsmiljöer för växter och djur. Samtidigt hotas människors hem och odlingar och för att hindra sandflykten planterades här tall och strandråg på 1900-talet. Mänsklig påverkan förekom redan på 1100-talet vid Högasand med bete, vedtäkt och timmerhuggning. Intensivt markutnyttjande under århundraden gjorde att landskapet öppnades upp och vinden formade dagens sanddyner.  

En ovanlig miljö

I de torra och varma sandområdena, samt i de grova tallarna, trivs flera hotade och skyddsvärda arter. Många av arterna har anpassat sig till denna för Blekinge ovanliga miljö. Här finns till exempel den enda kända förekomsten i landet av grynig påskrislav (Stereocaulon incrustatum). Arten är akut hotad i Sverige och därför har vi ett speciellt ansvar för att bibehålla och skapa så goda förutsättningar som möjligt för att arten ska överleva i Högasand. I de solvarma sanddynerna förekommer många steklar och vildbin.  

Natura 2000

En del av naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och utgör del av området SE0410112 Högasand.

Miljökvalitetsmål

Naturreservatet Högasand bidrar till att uppfylla miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Vägbeskrivning

Tag av från E 22:an i Fågelmara, kör österut mot Kristianopel och följ därefter kustvägen norrut ca 2 km.

Anordningar

P-plats, Blekingeleden, strövstigar, ridvägar.

 

Tänk på att du inte får:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra motorfordon
 • rida eller cykla annat än på härför upplåtna vägar
 • tälta, eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning
 • nyttja området för övningar som kan vara störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet inom reservatet
 • utan länsstyrelsens tillstånd insamla skalbaggar
 • utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen anordna träning för eller tävling med häst

 

 

 

Fakta

Bildat år: 2005
Kommun: Karlskrona
Areal: 95 ha
Markägare: Enskild och Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight