Tjärö

Tjärö Foto: Robert Ekholm

Tjärö är en av Blekinges vackraste öar, med mycket att upptäcka. Ön är inte större än att du kan vandra runt den på några timmar. Tag god tid på dig och upplev Tjärös rika djur- och växtliv, med många arter typiska för skärgården. Öns byggnadsbestånd utgörs av äldre hus som tidigare funnits på platsen eller ditförts. Sommartid finns betesdjur på ön.

Rundslipade klipphällar

Naturreservatet är 306 hektar stort, varav 83 ha är land. I havet kring Tjärö ligger flera holmar och skär. Tjärö är en karaktäristisk del av den mellanblekingska skärgårdsbygden, med ett småbrutet betespräglat kulturlandskap där ekhagmarker och ädellövskog omväxlar med enbuskmarker, hällmarker och klippstränder samt mindre strandängar och gräsmarker. Kustlandskapet har varierad topografi där berggrunden är genombruten av mindre sprickdalar och med tydliga spår av inlandsisens verkningar i form av rundhällar med isräfflor och block. Just de branta rundslipade hällarna längs kusten är utmärkande för Tjärö. I havet finns ekologiskt värdefulla marina biotoper, till exempel tångbälten och ålgräsängar.  

Gammalt kulturlandskap

Landskapet har formats av människan, som under många generationer röjt och odlat, hållit betesdjur och avverkat skog. Stenmurar och odlingsrösen vittnar om böndernas slit och odlarmöda. På ön finns två fasta fornlämningar, stensättningar från brons- eller järnåldern. Tjärö började sannolikt bebyggas under bronsåldern. Med hjälp av pollenanalyser kan man se att under järnåldern var denna del av Blekinges kust i väsentlig omfattning uppodlad eller utnyttjad för boskapsskötsel. Tjärö finns upptagen som kronohemman i Jordeboken från 1659. Skatt togs då ut i form av en halv tunna torsk. Mantalslängden för 1685 anger att här på ön fanns tre (vuxna) personer bosatta. Fram på 1700-talet ökade bebyggelsen. På 1800-talet fanns här som mest sex gårdar. Befolkningen försörjde sig då på jordbruk, fiske, båtbyggeri och stenhuggeri. Bebyggelsemiljön med sina röda trähus på det gamla byläget är en kulturhistoriskt viktig del av Tjärös karaktär och ett intressant exempel på en turistanläggning som vuxit fram under 1900-talet. Tjärö ägdes mellan åren 1939 och 2008 av Svenska Turistföreningen (STF), som också drev en turiststation med vandrarhem och gästhamn på ön.  

Färgrik blomsterprakt

Gräsmarkerna är på sina ställen både art- och individrika. På våren färgas berghällarnas skrevor i violett av blommande styvmorsviol och längre fram lyser fetknoppen i intensivt gult och tjärblomstret rött. De öppna områdena vid Kalven är särskilt blomsterrika. Här växer till exempel brudbröd, darrgräs, natt och dag och storrams samt orkidéerna Adam och Eva och nattviol. Betesdjur bidrar till att bevara det öppna landskapet med dess flora och fauna. De trädklädda markerna domineras av ek.  

Skärgårdsfåglar

Fågellivet är typiskt för skärgården i Blekinge. Ejder och vigg är vanliga andfåglar. Kanadagåsen är något av en karaktärsfågel för den här delen av skärgården. Under försommaren hörs näktergal och törnsångare från snåren. Har man tur kan man få syn på törnskatan, som spetsar sina byten på slånbuskarnas taggar. Flera av de små holmarna och skären utanför Tjärö är fågelskyddsområden.  

Friluftslivet

Tjärö, som är ett populärt besöksmål, har färjeförbindelse med fastlandet. Ön är viktig för det rörliga friluftslivet med vandringsleder och rastplatser. Förutom en marina med gästhamn finns fina hällmarker och mindre vikar som är populära för båtburna gäster. Det finns badmöjligheter i vikar med sandbotten och vid klippor. På Tjärö finns såväl café som restaurang och här erbjuds boende i vandrarhem eller stuga. Tältplats finns också. 

Natura 2000

Tjärö ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000, dels enligt habitatdirektivet i området SE0410134 Tjärö, dels enligt fågeldirektivet som en del av området SE04110043 Tjärö-Bockön-Eriksberg.

Miljökvalitetsmål

Naturreservatet Tjärö bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv

Vägbeskrivning

Tjärö ligger i Hällaryds skärgård i mellersta Blekinge. Båt går från Järnavik sommartid. För att komma till Järnavik, ta av vid trafikplats 55 från E22, följ skyltning mot Järnavik. Skärgårdsbåt från Karlshamn trafikerar också ön sommartid.

Anordningar

Markerade leder, rastplatser, brygga, boende, café och restaurang.  

 

Tänk på att du inte får:

 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved
 • medföra lösspringande hund
 • framföra cykel, annat fordon eller rida, annat än på väg
 • tälta, annat än på angiven tältplats i ett dygn
 • göra upp eld eller använda engångsgrillar annat än i iordningställd eldplats
 • inom ett avstånd på 150 meter från huvudön Tjärös strandlinje framföra motorbåt med högre hastighet än 5 knop
 • tömma båttoaletter i havet
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning, sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur samt att plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd nyttja området för tävling, övning eller annan aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller det rörliga friluftslivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Fakta

Bildat år: 1976
Kommun: Karlshamn
Areal: 306 ha varav 83 ha landareal
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight