Långasjönäs

Långasjönäs

Här erbjuds goda möjligheter till friluftsliv, året runt. Härliga skogspromenader, svalkande bad, spännande fiske eller varför inte en tur i skidspåret – valmöjligheterna är många för den som vill njuta av naturen vid Långasjönäs. Terrängen domineras av granskogar, men här finns också lummiga ek- och bokskogar.

Informationsskylt Långasjönäs (710 kB)

Lövskogens växter

Buskstjärnblommans små vita blommor täcker marken under vår och försommar. Senare under sommaren blommar lundkovall – lätt igenkänd på sina violetta stödblad och gyllengula blommor. Andra intressanta växter är vippärt och spenört. Nordost om Stora Kroksjön finns ett alkärr med ovanliga växter som rankstarr, skogsbräsma och mellanhäxört. Längs Mieån växer safsa, Sveriges största ormbunke.

Fågelsång

I den varierade lövskogen, med döda och ihåliga träd, finns ett rikt fågelliv. I kören av sjungande vårfåglar ingår svarthätta och grönsångare. Har man tur kan man se stenknäcken skymta förbi bland trädens lövverk. Det är en skygg fågel med vacker färgdräkt och kraftig näbb. En annan intressant fågel, som noterats, är den mindre flugsnapparen.

Ett kulturlandskap

Reservatet har en gång tillhört två stora egendomar i var sin by; Långasjönäs och Södra Hoka. På 1700- och 1800-talen fanns här både pappersbruk, bränneri, kvarn, sågverk, stärkelsefabrik och ett 20-tal torpställen. Av de flesta byggnaderna återstår nu bara ruiner. Åkrar, ängar och betesmarker har planterats med barrträd eller vuxit igen till lövskog. Vid Södra Hoka är en del av odlingslandskapet bevarat. Här finns betade hagmarker med imponerande enbuskar och växter som blåsuga, backnejlika och jungfrulin. Gamla torpmiljöer, stenmurar och odlingsrösen är andra spår som vittnar om områdets historia.

Fisk, sjöfågel och ”ishavsräka”

Sjöarna är fina fiskevatten med gädda, abborre och inplanterade laxfiskar som regnbåge och röding. I Stora Kroksjön häckar bland annat knipa och skäggdopping. Där finns också så kallade istidsrelikter, som har levt här sedan senaste istiden. Dessa ”levande fossil” är små kräftdjur, som funnits i sjön sedan den stod i förbindelse med havet för 10 000 år sedan.

Populärt friluftsområde

Ett väl utbyggt system av skogsvägar och motionsspår inbjuder till motion och strövtåg. Spårens längd varierar mellan en och åtta km. De flesta utgår från Nytorpet, där det också finns grillplatser och möjligheter till bad.

Vägbeskrivning

Nås via riksväg 29, från Asarum finns vägvisare.

Karta Långasjönäs (2,38 Mb)

Tänk på att du inte får:

 • borra, mejsla, måla eller eljest skada berghäll eller block
 • avsiktligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn
 • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar eller parkeringsplatser
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning utan medgivande från förvaltaren
 • rida på preparerade skidspår eller markerade strövstigar

 

Anordningar

Parkeringsplatser. Stugby, camping, badplats med parkering och kiosk vid Långasjönäs. Stigsystem, skidspår. Blekingeleden med etappmål vid Långasjönäs camping. Övernattningsmöjligheter på vandrarhem i Asarum och på Södra Hoka kursgård. Kortfiske i Norrefors, Stora och Lilla Kroksjön samt Kroksjögyl. Om du vill veta mer ring turistbyrån i Kalshamn, tel 0454-812 03.

Fakta

Bildat år: 1990
Kommun: Karlshamn
Areal: 533 hektar, varav 463 hektar land
Markägare: Karlshamns kommun
Förvaltare: Karlshamns kommun


Get Microsoft Silverlight