Käringahejan

Käringahejan slåttermad
Genom det 4.5 km långa naturreservatet flyter Mörrumsån i en djup sprickdal. På sina ställen störtar dalgången brant ned i ån, med en höjdskillnad på upp till 40 meter. Områdena på åns östra sida är mer flacka. I dalgångens branter finns skogsområden av urskogskaraktär. Vandringsleder går genom det vildmarksliknande området och utmed stränderna finns vackra rastplatser.

Artrik å och naturskog

Mörrumsån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag, internationellt känd för sitt laxfiske. Ån rinner genom en sprickdal och på långa sträckor far vattnet fram i skummande forsar. I de branta sluttningarna växer naturskogar med tall, bok och ek. Där skapar hög luftfuktighet, död ved och gott om gamla träd goda förutsättningar för artrika miljöer. På små öar växer ek- och askdominerad svämskog som regelbundet översvämmas vid högvatten.

Kulturhistoria utmed ån

Utmed ån finns mindre rester av tidigare slåtter- och betesmarker. Man har också utnyttjat vattnets kraft, t ex finns i områdets södra del en benstamp från 1877. Här krossades benmjöl vilket användes för växtgödning. Stampen var i drift till 1914 sedan tillverkades här takspån och sedermera lådor. Byggnaden är idag restaurerad. Utmed ån finns gott om kulturhistoriska lämningar t ex flera kvarngrunder.

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE0410075 Käringahejan.

Vägbeskrivning

Kör norrut från Svängsta till Hemsjö, kör över Mörrumsån mot Härnäs.

Anordningar

P-platser, rastplatser, strövstigar. Utmed ån finns en gammal järnvägsbank från den tid då tågen trafikerade sträckan Karlshamn - Vislanda. Järnvägsbanken är idag gång- och cykelled.

 

Tänk på att du inte får:

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös
 • skada växande träd eller buskar eller vegfetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra uppe ld annat än på anvisad plats
 • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar
 • anordna kanottävlingar

Fakta

Bildat år: 1996
Kommun: Karlshamn och Olofström
Areal: 140 ha varav 118 ha landareal
Markägare: Staten (Naturvårdsverket), Sydkraft och Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight