Käringahejan

 

2017-11-08: Vägen ner till den nordvästra parkeringen i reservatet är tillfälligt avstängd för motortrafik. (Vägen går söder ut från vägen mellan Ebbemåla och Hovmansbygd.)

Käringahejan slåttermadGenom det 4.5 km långa naturreservatet flyter Mörrumsån i en djup sprickdal. På sina ställen störtar dalgången brant ned i ån, med en höjdskillnad på upp till 40 meter. Områdena på åns östra sida är mer flacka. I dalgångens branter finns skogsområden av urskogskaraktär. Vandringsleder går genom det vildmarksliknande området och utmed stränderna finns vackra rastplatser.

Artrik å och naturskog
Mörrumsån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag, internationellt känd för sitt laxfiske. Ån rinner genom en sprickdal och på långa sträckor far vattnet fram i skummande forsar. I de branta sluttningarna växer naturskogar med tall, bok och ek. Där skapar hög luftfuktighet, död ved och gott om gamla träd goda förutsättningar för artrika miljöer. På små öar växer ek- och askdominerad svämskog som regelbundet översvämmas vid högvatten.

Kulturhistoria utmed ån
Utmed ån finns mindre rester av tidigare slåtter- och betesmarker. Man har också utnyttjat vattnets kraft, t ex finns i områdets södra del en benstamp från 1877. Här krossades benmjöl vilket användes för växtgödning. Stampen var i drift till 1914 sedan tillverkades här takspån och sedermera lådor. Byggnaden är idag restaurerad. Utmed ån finns gott om kulturhistoriska lämningar t ex flera kvarngrunder.

Natura 2000
Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE0410075 Käringahejan.

Miljökvalitetsmål
Naturreservatet Käringahejan bidrar till att uppfylla miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv.

Vägbeskrivning
Kör norrut från Svängsta till Hemsjö. Följ hänvisning, parkering finns både på västra och östra sidan om Mörrumsån. Eller fortsätt norrut, sväng mot Ebbamåla. Parkering finns på bägge sidor om ån.

Anordningar
P-platser, rastplatser, vandringsleder, strövstigar. Utmed ån finns en gammal järnvägsbank från den tid då tågen trafikerade sträckan Karlshamn - Vislanda. Genom större delen av reservatet går den längs åns östra sida. Järnvägsbanken är idag gång- och cykelled.

Tänk på att du inte får:

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös
 • skada växande träd eller buskar eller vegfetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra uppe ld annat än på anvisad plats
 • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar
 • anordna kanottävlingar

Fakta
Bildat år: 1996
Kommun: Karlshamn och Olofström
Areal: 140 ha varav 118 ha landareal
Markägare: Staten (Naturvårdsverket), Sydkraft och Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight