Ire

Ire blomsteräng

I Ire finns ett av Blekinges bäst bevarade odlingslandskap - ett levande museum långt från det storskaliga och rationaliserade jordbruket. För att bevara detta kulturhistoriska arv krävs årligen insatser likt de som forna tiders bönder uträttat. I slutet av sommaren varje år slipas liarna för att bli effektiva kultur- och naturvårdare!

Vägbeskrivning
Kör riksväg 29 norrut från Karlshamn. Alldeles innan smålandsgränsen finns hänvisningsskylt.

Stig in i historien
Ire är ett utmärkt exempel på ett ålderdomligt, traditionellt småskaligt odlingslandskap, här finns välbevarade ängar, åkrar och betesmarker. Du befinner dig alltså i trakter som ser i stort sett likadana ut som de gjort i hundratals år. Det finns inte många liknande platser kvar, de försvinner i snabb takt. Ire är därför en viktig länk till vår historia.

Nordöstra delen av reservatet utgörs av utmarksskogar. Skogen är hårt drabbad av storm- och granbarkborreskador.

Ire by
Ire by uppkom troligen under den äldre medeltiden. Den äldsta, kända uppgiften om byn är från år 1658, då det fanns endast en gård i byn. Därefter är byns historia väldokumenterad. Gårdar har delats upp och slagits samman. Idag finns två ursprungliga gårdar i Ire; Håkansgården och Josefsgården. Båda har restaurerats till ursprungligt skick. Josefsgården är uppkallad efter den senaste ägaren Josef, som vid sin död år 1984 var den siste i raden av Ire bys skogsbönder. Under hela sitt liv brukade Josef markerna på samma sätt som hans förfäder gjort. De båda gårdsmiljöerna utgör en betydelsefull del av reservatet.

Ire by

Spår i landskapet
Ires imponerande rösen och stenmurar och de knotiga träd som hamlats i generationer är tidsdokument över forna brukares mödor och tillhör vårt kulturarv. Dessutom hyser de en mycket rik biologisk mångfald. Fåglar och fladdermöss bosätter sig gärna i de hamlade trädens håligheter. Solbelysta rösen och murar är viktiga livsmiljöer för insekter och kräldjur.

Äng är åkers moder
Ängen var förr ett viktigt markslag. På ängen växte vinterfodret till gårdens djur och storleken på ängen avgjorde därför hur mycket djur en gård kunde utfodra vintertid. Antalet djur avgjorde i sin tur hur mycket gödsel man hade att tillgå vilket styrde åkrarnas storlek. Den här kedjan är ursprunget till det gamla talesättet ”Äng är åkers moder”. Och traditionen lever vidare, ängar slås och åkrar är fortfarande i bruk i Ire!

Blomsterprakt
Under sommaren står Ires marker i full blom. Prästkrage, blåklocka, Jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, jungfrulin och ängsvädd bidrar tillsammans med många andra växter till färgprakten. För att ängsfloran ska bevaras krävs att markerna hävdas genom bete eller slåtter. Ängarna slås inte förrän örterna är överblommade vilket gynnar insektslivet. Ett exempel är det hotade väddsandbiet som lever på pollen från åkervädd.

Natura 2000
Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området  SE0410078 Ire.

Miljökvalitetsmål
Naturreservatet Ire bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Anordningar
Parkeringsplatser, strövstigar, eldstad.

Tänk på att du inte får: 

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar och parkeringsplatser
 • gräva upp växter
 • plocka blommor
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på härför anvisad plats
 • tälta eller uppställa husvagn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller motsvarande
 • rida
 • beträda slåtterängarna innan slåttern

Fakta
Bildat år:1986
Kommun: Karlshamn
Areal: 59 hektar
Markägare: Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen

 Get Microsoft Silverlight