Grimsmåla

Grimsmåla
Rullstensås och kulturlandskap i Mieåns dalgång.

Grimsmåla

Naturreservatet bildades 1979 för att bevara några kvarvarande grusformationer i Mieåns dalgång från täktverksamhet. Reservatet har 2010 utvidgats på västra sidan av Mieån och består nu av ett tvärsnitt av Mieåns dalgång strax över högsta kustlinjen i Blekinge. I den nya delen av naturreservatet finns grusformationer i form av terrasser, en åsbildning och en dödisgrop där den lilla sjön Vångagylet ligger.

På sluttningarna växer lövskog med viss inblandning av främst tall men även gran. På östra sidan av ån finns ask och lind som har varit hamlade. Den fuktiga dalbottnen öster om Mieån har tidigare utnyttjats som slåttermark men är numera betesmark. Myrlilja finns i ett mindre bestånd samt enstaka spridda exemplar. Mieån vid Grimsmåla hyser en artrik bottenfauna med äldre individer av flodpärlmusslor samt flera försurningskänsliga arter av andra ryggradslösa djur. Grimsmåla är en artrik och viktig lokal för fladdermöss bland annat den mycket sällsynta barbastellen. Det halvöppna landskapet längs Mieån utgör bra jaktmarker för fladdermöss.

Vägbeskrivning

Reservatet ligger i Mieåns dalgång vid Gamla Tingsrydsvägen (gamla sträckningen av riksväg 29) i Grimsmåla, ca 15 km norr om Karlshamn.

 

Tänk på att du inte får:

 • skada mark eller bottnar i vattenområdena.
 • skada stenmurar eller odlingsrösen.

 • otillbörligt störa djurlivet.

 • skada växande eller döda träd och buskar.

 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning.

 •  medföra lös hund annat än vid jakt.

 • rida eller cykla annat än på väg. tälta mer än en natt eller ställa upp husvagn eller husbil.

 • göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar annat än i iordningställd eldplats.

 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Vidare är det inte tillåtet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur.

 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv.

 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Fakta

Fakta Bildat år: 1979 och utvidgat 2010
Kommun: Karlshamn
Storlek: 20,5 ha
Markägare: Privat markägare och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen

Get Microsoft Silverlight

 Nerladdningsbara filer: