Eriksbergs stränder

Eriksbergs Stränder
Naturreservatet sträcker sig längs stränderna utanför Eriksbergs vilthägn och ger möjlighet till vandring längs havet med enastående utsikt över skärgården. Landskapet bjuder på såväl klippstränder som lummiga skogar och spåren är många efter 1800-talets omfattande torpbebyggelse.

Omväxlande kustlandskap

Det 411 hektar stora naturreservatet utgörs av en kustremsa i ett skärgårdslandskap utmed den stora Eriksbergshalvön, östra delen av Dragsö i Maraviken, mindre öar och skär samt omgivande hav. Topografin är varierad och den högsta punkten på drygt 30 meter över havet finns i reservatets nordöstra del. Stränderna utgörs främst av klippstränder. I sprickor och på platser med djupare jordtäcke finns tätare trädbestånd med allt ifrån alkärr till hedbokskog. I det mosaikartade landskapet blandas skogarna med hällmarker, små öppna gräsmarker och strandängar. Mindre delar av reservatet betas. Vissa områden har långvarig obruten trädkontinuitet, vilket visas av lavar med mycket höga krav på sin livsmiljö. I det kustnära landskapet präglas växtligheten av havets och vindarnas inverkan på miljön.  

Havsmiljön består av såväl mjuk- som hårdbottnar. Kustområdet har en stor utbredning av marina biotoper som anses extra värdefulla, som tångbälten, ålgräsängar och kransalgsängar.  

Fåglar, insekter och fladdermöss

Många fågelarter trivs i det kustnära området, både de som häckar där och de som är på tillfälligt besök. Brun kärrhök och fiskgjuse tillhör de häckande arterna. Havsörn ses ofta segla över området. Många flyttfåglar passerar, till exempel änder och måsfåglar.  Över 500 arter av skalbaggar har hittats inom Eriksbergsområdet. Av skalbaggar som lever i döda träd- och buskdelar kan nämnas de rödlistade arterna ekoxe och bokoxe. Inom Eriksbergsområdet finns minst 15 arter fladdermöss. För fladdermössens del är det viktigt att bevara gamla träd och naturlig vegetation.  

Markhistoriska spår

Eriksberg förvärvades 1938 av den kände författaren och naturfotografen Bengt Berg, som där inrättade Maravikens Biologiska Försöksområde. Jordbruket lades ned och området försågs med ett vilthägn. Det mesta av torpbebyggelsen kom att rivas eller lämnas att förfalla. Till följd av detta finns mycket av det gamla kulturlandskapets strukturer bevarade i form av åkerlyckor med odlingsrösen, äldre vägsystem och stenmurar längs hägnader. Det finns många ruiner efter 1800-talets omfattande torpbebyggelse och spår av stenbrytning.  

Områdets nuvarande utseende och struktur beror på hur marken tidigare utnyttjats. Denna koppling till markhistorik är synlig bland annat genom betespräglade flerstammiga träd som vittnar om att de tidigare vuxit i ett öppet beteslandskap. I gamla betesmarker har träd ofta kommit upp i skydd av täta tornbuskage, något som syns på i vilken höjd gamla grenar sitter.  

Naturreservatet

1976 bildades dels naturvårdsområdet Eriksberg, dels naturreservatet Eriksbergs stränder utanför hägnet för att säkra allmänhetens tillgänglighet. Idag utnyttjas Eriksberg stränder främst för friluftsliv. Vandringsleder finns markerade från båda hållen, utmed Västra respektive Östra Udden. Vandringen är ganska krävande men erbjuder fantastiska vyer ut mot havet och skärgården. På andra sidan vilthägnet kan man ibland skymta exempelvis kronhjortar eller visenter. På många ställen längs stränderna finns möjlighet att angöra med båt. Utmed stränderna finns idag flera fritidshus, men de ligger på avstyckade fastigheter som enklaver utanför reservatet. Sex av dem ligger på platsen för gamla torplägenheter och fyra av har dessa har den gamla torpbyggnaden kvar.  

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt fågeldirektivet och utgör del av området SE0410043 Tjärö-Bockön-Eriksberg. En del av reservatet ingår även enligt habitatdirektivet och utgör del av området SE0410123 Eriksberg.  

Vägbeskrivning

Från E22, följ skyltning mot Eriksberg söder om Åryd, mellan Hällaryd och Bräkne-Hoby (till Östra udden). Alternativt från E22, tag av mot Matvik och följ skyltning (till Västra Udden).  

Miljökvalitetsmål

Naturreservatet Eriksbergs stränder till att uppfylla miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Anordningar

P-platser, grillplatser, vandringsleder  

 

Tänk på att du inte får:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • uppställa husvagn
 • tälta mer än två dygn
 • ha båt förtöjd längre tid än två dygn
 • uppgöra eld annat än för härför avsedda platser
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon och bandspelare
 • framföra motordrivet fordon
 • inom 150 meter från stranden framföra motorbåt med högre fart än fem knop
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter
 • plocka blommor

Fakta

Bildat år: 1976
Kommun: Karlshamn
Areal: Drygt 411 ha varav 128 ha land
Markägare: Eriksberg Vilt & Natur AB
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight