Natura 2000 

För att värna om biologisk mångfald har EU skapat ett nätverk, Natura 2000. Det utgörs av en mängd värdefulla naturområden som ska skyddas för framtiden. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden.

De Natura 2000-områden som väljs ut ska innehålla livsmiljöer eller arter som listas i EU:s fågeldirektiv (fågelarter) och EU:s habitatdirektiv (övriga arter och livsmiljöer). Naturvårdsverket samordnar Natura 2000-arbetet på nationell nivå. Länsstyrelserna ansvarar för färdigställande av bevarandeplaner för varje område. Dessa beskriver syftet med utpekandet av området och ska underlätta vid tillståndsprövning. På Naturvårdsverkets hemsida finns ytterligare information att hämta om Natura 2000.


Näringsfattig bokskog i Sänneshult. Foto: Ulrika O Widgren

Natura 2000 i Sverige

I hela Sverige finns nära 4 100 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än 6 miljoner hektar. Det motsvarar en yta nära 20 gånger så stor som Gotland. I en databas finns information om alla Sveriges Natura 2000-områden. Här kan du få fram en lista över varje läns områden via en sökfunktion. Informationen på denna webbplats visar de beslut som Sveriges regering har tagit vid olika tillfällen om områden till nätverket. Du kan även få information om enskilda områden med uppgifter om bl.a. ingående arter, naturtyper, areal och en kortare beskrivning av varje område.

Natura 2000 i Blekinge

I Blekinge finns totalt 186 Natura 2000-områden. 174 områden är särskilda bevarandeområden enligt habitatdirektivet och 21 områden är utpekade skyddsområden enligt fågeldirektivet. 12 områden är helt eller delvis överlappande skyddsområden enligt båda direktiven. Den sammanlagda arealen för dessa områden är drygt 28 000 hektar, varav stora delar är marina miljöer. Det innebär att ungefär 4 % av länets yta ingår i nätverket. Hälften av dessa Natura 2000-områden är samtidigt natur- eller kulturreservat eller avsatta som biotopskyddsområden av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. För ytterligare information om Natura 2000 i länet finns en broschyr som pdf-fil. Det finns också en karta över alla Natura 2000-områden i Blekinge.

Kontakta oss

Åke Widgren
Avdelningen för kunskapsuppbyggnad
ake punkt Widgren snabela lansstyrelsen punkt se¤ake punkt Widgren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240216