Natura 2000

För att värna om biologisk mångfald har EU skapat ett nätverk, Natura 2000. Det utgörs av en mängd värdefulla naturområden som ska skyddas för framtiden. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden.

De Natura 2000-områden som väljs ut ska innehålla livsmiljöer eller arter som listas i EU:s fågeldirektiv (fågelarter) och EU:s habitatdirektiv (övriga arter och livsmiljöer). Naturvårdsverket samordnar Natura 2000-arbetet på nationell nivå. Länsstyrelserna ansvarar för färdigställande av bevarandeplaner för varje område. Dessa beskriver syftet med utpekandet av området och ska underlätta vid tillståndsprövning. På Naturvårdsverkets hemsida finns ytterligare information att hämta om Natura 2000.


Marina miljöer på Hanö. Foto: KajsaLisa Olsson

Natura 2000 i Sverige

I hela Sverige finns nära 4 100 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än 6 miljoner hektar. Det motsvarar en yta nära 20 gånger så stor som Gotland. I kartverktyget Skyddad natur finns information om alla skyddade områden i Sverige och Sveriges Natura 2000-områden. Kartverktyget är ett stöd för alla som arbetar med naturvårdsfrågor eller planering av mark och vatten. Även den som är friluftsintresserad kan ha glädje av kartverktyget. Här kan du få information om avgränsning av naturtyper inom ett Natura 2000-område och arter som förekommer. Här finns även uppgifter om arealer, datum för beslut, kortare beskrivning med mera. Om du behöver finns samlade hjälptexter om hur du söker i kartverktyget, vilka funktioner som finns.

Natura 2000 i Blekinge

I Blekinge finns totalt 185 Natura 2000-områden. 174 områden är särskilda bevarandeområden enligt habitatdirektivet och 21 områden är utpekade skyddsområden enligt fågeldirektivet. 12 områden är helt eller delvis överlappande skyddsområden enligt båda direktiven. Den sammanlagda arealen för dessa områden är drygt 28 000 hektar, varav stora delar är marina miljöer. Det innebär att ungefär 4 % av länets yta ingår i nätverket. Hälften av dessa Natura 2000-områden är samtidigt natur- eller kulturreservat eller avsatta som biotopskyddsområden av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. För ytterligare information om Natura 2000 i länet finns en broschyr som pdf-fil. Det finns också en karta över alla Natura 2000-områden i Blekinge.