Fågel- och sälskydd

Blekinge skärgård utgör den sydligaste större övärlden i Östersjön. Sammanlagt finns här nära ett tusen öar och skär från Valje i väster till Bröms i öster. Varje del av skärgården har sin särart. Torhamns skärgård är flack och präglad av betesgång, Listerby skärgård är lummig med grov ädellövskog och Hällaryds skärgård är karg, bergig och med den gamla fiskarebebyggelsen som ett utmärkande inslag.

Topografiskt och geologiskt kan Blekinges kust delas in i tre delar. I väster har vi Listerlandet med långgrunda stränder och sandiga öar. Mellan Pukavik och Hallarumsviken finns bergsryggar av gnejs och granit som ofta bildar klippiga skär. Längst ut i öster slutligen har vi den flacka kusten och Torhamns skärgård. Fågellivet uppvisar naturligt nog skillnader mellan olika skärgårdsområden beroende på hur öarna ser ut och om de ligger nära kusten eller långt ut i havsbandet.

Fågelskydd

Skylt fågelskydd 

Inom de flesta fågelskyddsområden är det under tiden 1 april - 15 juli förbjudet att:

  • ankra eller varaktigt uppehålla sig närmare än 50 meter från stränderna
  • landa med båt eller annan farkost
  • jaga eller medföra jaktredskap eller hund
  • bortföra eller skada ägg eller fågelbo
  • ofreda djur genom t.ex. fotografering.

I några fall gäller annan förbudstid.

En del arter t.ex. småskrak, vigg och svärta har ofta små ungar även efter den tid som fågelskyddet varar. Tänk därför alltid på att visa hänsyn vid besök i skärgården. Släpp aldrig din hund lös på öarna!

Redan under högsommaren börjar många fåglar sin höstflyttning. Tänk på att alla de vadare, änder, gäss m.fl. som rastar i Blekinges skärgård behöver vila och matro. Många kommer från norra Skandinavien och Ryssland.

Sälskydd

Inom sälskyddsområdet är det under tiden 1 april - 30 september förbjudet att:

  • färdas eller uppehålla sig
  • landa med båt eller annan farkost
  • bedriva jakt på eller ofreda däggdjur eller fågel

Varför djurskydd?

Under fortplantningstiden är alla djur mycket känsliga för störningar. För särskilt art- eller individrika områden eller öar med hotade och skyddsvärda fåglar, kan fågelskyddsområden bildas. Genom att låta fåglarna vara ostörda på häckningsplatserna under den tid de har ägg och ungar är det möjligt att ha kvar ett rikt fågelliv, trots att allt fler människor rör sig i skärgården. Ett rikt fågelliv är en väsentlig del av upplevelsen av naturen för såväl friluftsfolk som bofasta.

Här finns länets säl- och fågelskydd

På tjänsten länskartor hittar du länets fågel- och sälskydd. Välj Blekinge län och aktuell kommun, därefter "öppna tittskåp". Gör "Djur- och växtskyddsområden" synligt och aktivt. Uppdatera kartan och djurskyddsområden framträder som "§". När man zoomar i kartan ser man också områdenas avgränsning.

 

Fågelskydd i östra Blekinge

Ladda ner foldern "Fågelskyddsområden i östra Blekinge", klicka på bilden.

 

Fågelskydd i västra Blekinge

Ladda ner foldern "Fågelskyddsområden i västra Blekinge", klicka på bilden.