Områden av riksintresse

Flera olika samhällsområden har möjlighet att utse Riksintressen. Kriteriet för Riksintressena är att de har särskild betydelse för sitt samhällsområde och ska skyddas från påverkan.

Riksintressena är viktiga instrument för avvägningar i samhällsplanering. Riksintressen utpekas inom en rad olika områden, både för bevarande- och nyttjandeintressen. Naturvårdsverket anger vilka områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Kommunerna ska tillgodose riksintressena i sina översiktsplaner.

Områden som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön (3 kapitlet 6 § miljöbalken).

Områden av riksintresse för naturvård

Områden av riksintresse för naturvård är urval av områden med de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden karakteristiska för landets olika naturgeografiska regioner. Riksintressena kan också uppvisa mycket sällsynta företeelser i ett nationellt eller internationellt perspektiv. Naturvetenskapliga fakta och värderingar ska ligga till grund för urvalet av områden. Avvägningar mot andra markanvändningsintressen eller andra strategiska/politiska avvägningar görs inte vid urvalet av områden. Riksintresset hänförs till de riksvärden som identifierats och det därtill kopplade värdeomdömet som beskrivs för respektive område.

Områden av riksintresse för friluftsliv

Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. Till väsentliga naturkvalitéer för friluftslivet hör bland annat variation i landskapet. Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund av natur- och kulturkvalitéer och tillgänglighet, att de är eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare. Urvalet av områden ska också representera Sveriges många olika landskapstyper.