Biotopskydd

Biotopskyddet finns till för att för att skydda hotade små naturmiljöer i odlingslandskapet. Dessa är viktiga livsmiljöer för många växter, djur och svampar. Det GENERELLA biotopskyddet omfattar alla småbiotoper i jordbrukslandskapet av en viss typ. Det SÄRSKILDA biotopskyddet gäller särskilt avgränsade områden i jord- eller skogsbrukslandskapet som utsetts av länsstyrelsen respektive skogsstyrelsen.
Stenmur i en plöjd åker

Generellt biotopskydd

Det generella biotopskyddet gäller ett antal väl definierade småbiotoper i jordbrukslandskapet som anses viktiga att bevara:

 • Alléer
 • Källor med omgivande våtmark
 • Odlingsrösen
 • Pilevallar
 • Småvatten och våtmarker
 • Stenmurar
 • Åkerholmar

  Flera av dessa naturmiljöer är ett resultat av äldre tiders jordbruksarbete med att göra odlingsmarken mera produktiv. Till exempel samlades stenar ihop till rösen eller murar. Alléer i landskapet anlades främst av estetiska skäl. Andra naturmiljöer i odlingslandskapet som våtmarker och småvatten hade en viktig funktion i gårdens produktion. Slåtter skedde ofta på åkerholmar, längs murar och diken och i våtmarkerna. I dag kan dessa ibland ses som odlingshinder. Kraven på större sammanhängande åkerytor har resulterat i att många småbiotoper tagits bort, med negativa effekter på den biologiska mångfalden som följd.

  Exempel på åtgärder som kan skada ett biotopskyddat område är: Schaktning, utfyllnad och grävning, kulvertering av öppna diken, deponering av jordmassor, gödsel eller skräp, avverkning av träd i alléer.

  Fråga Länsstyrelsen

  Om du planerar någon åtgärd och är tveksam om biotopskyddet gäller på just din mark, kan du få hjälp från Länsstyrelsen för bedömning om biotopskyddet gäller eller inte.

  Ansökan om dispens

  Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge undantag från biotopskyddet i de biotoper som omfattas av det generella skyddet. Sedan 1 september 2014 ska det anses finnas särskilda skäl för dispens för en åtgärd som underlättar för jordbruket om åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark. Ett antal villkor ska dock vara uppfyllda. I övrigt finns inga fastställda särskilda skäl, utan de får bedömas i det enskilda fallet. Vanligen brukar det handla om säkerhetsaspekter (t ex om alléträd riskerar att falla omkull och skada person eller egendom) eller exploatering av stort allmänt intresse. Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna är belagda med en avgift på 2300 kr. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller bifalles.

  Miljöersättning?

  Har du ersättning för dina biotopskyddade landskapselement via EU:s miljöersättningar? Tänk då på att du även måste anmäla dina planer till lantbruksenheten.

  Skylt biotopskydd 

  Lagar och förordningar

  Biotopskyddet har funnits sedan 1 januari 1994. Bestämmelserna finns att läsa i Miljöbalken (7 kap. 11 §) och förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. Syftet med biotopskyddet är att bevara mindre biotoper som är livsnödvändiga för hotade djur- och växtarter, eller som på annat sätt är viktiga att bevaras. Dessa biotoper ska vara avgränsade och inom ett biotopskyddsområde får inte åtgärder utföras, som kan skada biotopen.

 •