Biotopskydd 

Natur- och kulturvärden är en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas. Syftet med biotopskyddet är att bevara den biologiska mångfalden.

Skyddet omfattar ”mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda". Inom ett sådant biotopskyddsområde får det inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

Generellt biotopskydd

Skylt biotopskydd

Regeringen har beslutat att följande mindre mark- och vattenområden i jordbruksmark utgör biotopskyddsområden. Inom dessa biotoper får länsstyrelsen ge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. Mer information under tillstånd, dispenser och samråd.

Särskilt biotopskydd

Länsstyrelsen kan efter särskilt beslut förklara skyddsvärda mark- och vattenområden i jordbruksmark som biotopskyddsområden.

  • Rik- och kalkkärr
  • Naturliga ängar
  • Naturbetesmarker
  • Naturliga bäckfåror
  • Ras- eller bergbranter

Skogsstyrelsen kan på motsvarande sätt förklara skyddsvärda mark- och vattenområden i skogsmark som biotopskyddsområden. De vanligaste är olika former av gamla skogar, vissa former av kärr samt mindre vattendrag och småvatten, t.ex. sumpskogar, alkärr och ravinskogar samt hassel- och allundar. Mer information om värdefulla miljöer i skogen finns på Skogsstyrelsens webbplats, under Skogens pärlor