Rovdjur

Lodjur i tallskog

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Förvaltning av rovdjur i länet

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn, och i länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

Inventering

De stora rovdjuren inventeras årligen i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för att inventeringar genomförs och att observationer kvalitetssäkras. I Blekinge inventeras framförallt lodjur. Även varg kan stundtals observeras

Inventeringen är Länsstyrelsens ansvar och resultaten ska vara jämförbara mellan länen och olika år. Inventeringar bygger främst på spårning i snö, där man bedömer art och antal individer som lämnat spår efter sig. Inventeringen är ett underlag:

• för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling.

• för uppföljning av skadeförebyggande åtgärder.

• vid planering av framtida skadeförebyggande åtgärder, såsom jakt.

• vid beslut om skyddsjakt på rovdjur

Inventeringens viktigaste mål är att uppskatta antalet familjegrupper och arternas utbredning inom länet. I inventeringsarbetet medverkar jägare, ideella organisationer och andra naturintresserade. Länsstyrelsens fältpersonal kvalitetssäkrar observationerna.

Bilder och iakttagelser kan lämnas till följande kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer:

Bertil Larsson, Björsmåla, 070-372 09 57
817larsson@gmail.com

Lasse Carlsson, Ronneby, 076-11 63 599
lecarlsson@telia.com

Martin Einarsson, Ronneby, 072-389 93 89
einarsson58@gmail.com