Älgtjur

Länsstyrelsen registrerar älgjaktsområden, beviljar älglicenser och beslutar om bidrag ur länets älgvårdsfond.

Frågor som rör länsstyrelsens hantering av älgjakten kan delas upp i två huvudgrupper:

dels registrering av älgjaktsområden och dels tilldelning inom respektive område. Älgjakten kan bedrivas antingen som licensierad, och då skall området vara registrerat som licensområde, eller som jakt efter enbart kalv och då på mark, som inte är registrerad. Älgjakt kan även bedrivas inom älgskötselområde.

Sjuka eller döda älgar som påträffas under jaktåret 2015/2016

Tidigare har SVA tagit emot prover från älgar som hittats döda i länet.  Tyvärr finns inga pengar för att analysera nya prover. Om det påträffas döda älgar är det bra om det rapporteras till länsstyrelsen som gör en sammanställning av de uppgifter som kommer in. Skicka uppgifter om plats, gärna fastighet, om det är en ko, tjur eller kalv samt datum då älgen hittades. Lägg gärna till övrig information om ni har fler uppgifter om den upphittade älgen. Skicka uppgifterna till ulf.rosander@lansstyrelsen.se Det går även bra att ringa och lämna uppgifter på 010 22 40 133 eller att skicka post till länsstyrelsen i Blekinge län, 371 81 Karlskrona.  

 

Om du vill skicka iväg prover för analys till SVA, så finns det information:

Information om hantering av prover till SVA

 

Skrivelse till Regeringen

Länsstyrelsen skickade i april 2013 en skrivelse till Regeringen eftersom det i länet uppmärksammats att dödligheten hos ett flertal djurarter ökat.

Bl.a. mot bakgrund av länsstyrelsens skrivelse tillsattes en utredning för att gå igenom aktuellt forskningsunderlag. Till utredningen kopplades en internationell forskarpanel och det gjordes även en specialstudie om tiaminbrist. Utredningen omfattar i huvudsak miljöförhållandena i Östersjön.

I svar från Miljödepartementet visar utredningen att den uppmärksammade dödligheten, hos bland annat fisk, fågel och däggdjur i Östersjön samt på älg, beror på komplexa storskaliga förändringar i ekosystemen. Dessa förändringar är till viss del naturliga och till viss del orsakade av människan. Några nya orsakssamband kan inte identifieras med nuvarande kunskapsunderlag.

Länsstyrelsens skrivelse

Regeringens svar                                           

 

Uppdaterade versioner av mallar för skötselplaner och förvaltningsplaner finns i nedan länk:

 

 

Älgdata - dokument