Hänsynsområden

Vad är ett hänsynsområde?
Ett hänsynsområde är ett område med stora värden för friluftslivet. För att bevara fridfulla och natursköna områden för människor och djurliv skapar Länsstyrelsen s.k. hänsynsområden på speciellt utvalda platser.

 Vilande människor på berghall

Här värnar vi om allemansrätten och skapar lugn och ro i
kust- och skärgårdsnatur

Enligt 7 kap. 1 § miljöbalken ska var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. Inom Hänsynsområden vill Länsstyrelsen förtydliga allemansrätten genom att rekommendera att man visar hänsyn till andra människor genom att

  • Hålla låg fart, högst 5 knop
  • Använda motorn så lite som möjligt och undvik tomgångskörning
  • Undvika att köra jolle med utombordsmotor i onödan
  • Undvika bullrande eller på andra sätt störande vattenlekar
  • Dämpa musik och prat
  • Ta hand om egna sopor
  • Inte släppa ut toalettavfall

Majoriteten av de människor som söker sig till Blekinges kust och skärgård gör detta för att kunna njuta av den vackra och fridfulla naturen.  Ljudmiljön är en viktig kvalitet för att människor ska kunna få den avkoppling och rekreation som eftersträvas.

Listerby skärgård

Länsstyrelsen har skapat ett hänsynsområde i Listerby Skärgård. Se avgränsningen nedan.

Karta hänsynsområde Listerby skärgård 

En ny lag? - Nej

Trots att hänsynsområdet till stor del ligger inom befintliga naturreservat, görs inga tillägg i reservatsbestämmelserna. Tillsammans kan vi se till att det räcker med frivillighet, respekt och sunt förnuft.

Utmärkning och information

Områdena kommer att märkas ut med informationstavlor på några ställen på öarna, främst i anslutning till befintliga naturreservatsskyltar. En informationsbroschyr ska tas fram och finnas i gästhamnar, på båtklubbar, turistkontor mm.

 

 

Regeringsuppdrag

Regeringen har gett länsstyrelserna i landets kustlän i uppdrag att vidta åtgärder för att delmålet under miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård ska nås. Delmålet lyder: ”Buller och andra störningar från båttrafik skall vara försumbara inom särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och kustområden senast år 2010.” En gemensam handlingsplan har tagits fram och lämnats till regeringen i januari 2007.

Den nationella handlingsplanen finns här Nationell handlingsplan för hänsynsområden.

Nationellt har en logotyp tagits fram för Hänsynsområden.

 

Länkar:

Hänsynsområden i Stockholms skärgård

Hänsynsområden i Västra Götaland