Projekt Fredade lekområden vid Blekingekusten

Länsstyrelsen i Blekinge hade som avsikt att föreslå fredningsåtgärder för att säkra bestånden av gädda, abborre och sik vid Blekingekusten. Efter samråd med en referensgrupp avstår Länsstyrelsen från att föreslå fredningsåtgärder. Rapporter från projektet finns nedan på denna sida. Projektet är nu avslutat.
Gädda

Syfte: Genom provfisken, intervjuundersökningar och studier av kartmaterial och flygbilder identifiera lekområden för gädda, abborre och sik vid Blekingekusten. Samråd skall ske med berörda intresseorganisationer och fiskerättsägare. Ett kartunderlag med förslag på lekfredningsområden skall redovisas för Havs- och vattenmyndigheten.  

Bakgrund: För att kunna komma fram till en lämplig förvaltning av de lokala fiskbestånden vid Blekingekusten krävs att beslutsfattarna har ett bra underlag. Rekryteringen av kustbestånden av främst abborre och gädda men även andra vårlekande sötvattensarter är helt eller delvis utslagen i ytterskärgården längs stora delar av Egentliga Östersjön. Orsakerna till detta är ännu ofullständigt kända. Även delar av Blekingekusten är drabbad. Inom vissa kustavsnitt är abborre och gädda hän­visade till några få lekom­råden. Kunskapsluckorna om var vi har lekområden för gädda och abborre i Blekinge är idag stora. Många av de grunda havsvikar som tidigare fanns tillgängliga har idag förändrats vilket lett till att antalet lekplatser minskat. Mot bakgrund av detta är det desto viktigare att bevara de viktiga lekplatser som återstår längs Blekinges kust och försöka få en bild av hur rekryteringen ser ut.  

Samma problem gäller för siken som går upp i våra vattendrag under senhösten för att leka. Siklek förekommer sannolikt även på en del håll i innerskärgården. Vi har i dag inga uppgifter som säkert visar var siken leker och hur väl siken lyckas med sin lek. Vi vet inte heller hur stort beståndet är och om det skulle finnas behov av ytterligare inskränkningar i fisket för att undvika ett för stort uttag.Här finns bakgrundsinformation, inventeringsresultat och mötesanteckningar m.m.

Rapporter

Fredade lekområden vid Blekingekusten - redovisning av projektet.

Fredade lekområden vid Blekingekusten - bilagor.

Rapporten 2014:3 Inventering av fiskyngel vid Blekingekusten och nordöstra Skånes kust.