Fiskare

 

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

 

Fiskebestämmelserna styr

 

Det finns många bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske, och de handlar bland annat om var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Vill du veta vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden eller i de fem största sjöarna kan du söka på webbplatsen Svenska Fiskeregler. Om du fiskar i sötvatten och köper fiskekort finns ofta information om aktuella fiskeregler på kortet.

 

Fiskevård stärker fisket

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen olika fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag och fiskeavgiftsmedel som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

 

Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få sätta ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk inte etableras i länets sjöar och vattendrag.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö. 

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske. Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.