Hjälp Blekinges gäddor genom en enkät

I dag saknas det kunskap om fritidsfiskets omfattning och ekosystemeffekter. Vi vill med hjälp av sportfiskare ta reda på hur dagens fritidsfiske påverkar fisk, populationer och ekosystem i skärgården, framförallt gädda. Tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, Havs- och vattenmyndigheten och Karlskrona fishing kommer vi under 2016–2017 att genomföra enkätstudier och intervjuer med sportfiskare.

Enkäten hittar du här 

 
 

 

 

Gäddan och abborren har den senaste tiden lyfts fram som några av de viktigaste målarterna inom fritidsfisket. Samma arter är viktiga toppredatorer som har en strukturerande ekologisk roll i akvatiska ekosystem och kan bland annat motverka effekter av övergödning. Eftersom bestånden av gädda och abborre troligen är lokala och mer eller mindre isolerade från varandra behövs en lokalt anpassad förvaltning. Med tillgänglig data är det svårt att bedöma fritidsfiskets omfattning eller dess betydelse för beståndsutvecklingen av gädda och abborre. Dessa studier är ett viktigt underlag för att nå en långsiktig hållbar förvaltning av kustnära rovfiskbestånd.

Din medverkan är viktig för gäddfiskets framtid!

Observera att enkäten kan fyllas i flera gånger.

 

Projektets mål är att optimera förvaltningen av grunda havsvikar och deras rovfiskbestånd i linje med nationella miljömål. Genom att ta fram underlag för fritidsfiskets omfattning kan en bedömning av dess effekter på länets rovfiskbestånd göras. Denna kunskap är nödvändig för att uppfylla nationella åtaganden och en förutsättning för utveckling av sportfisketurism och fritidsfiske. Genom att öka kunskapsunderlaget om fritidsfiskets omfattning och ekosystemeffekter kan man ta fram fiskregleringar som är lokalt anpassade.

Genom att förvalta fiskbestånden på rätt sätt kommer yrkesfiskare, fritidsfiskare och sportfiskeaktörer fortfarande kunna bedriva sin verksamhet, samtidigt som risken för en beståndskollaps och betydande fångst- eller inkomstbortfall minskar. 

Hjälp Blekinges gäddor genom en enkät om fritidsfiske 2016!
Projektet medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet.

 Content Editor