Djur och natur

Sandödlehanne i lekdräkt. Foto: Annika Lydänge

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Blekinge Arkipelag

År 2011 utnämndes Blekinge Arkipelag till biosfärområde av FN-organet Unesco. Biosfärområden har höga natur och kulturvärden. De ska gynna de boende genom social och ekonomisk utveckling, värna den biologiska mångfalden och vara en arena för forskning och undervisning.

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling med ledorden utveckla, stödja och bevara.

Biosfärområde Blekinge Arkipelag är en ideell förening som arbetar för en levande kust och skärgård där företagande och ekologi utvecklas i harmoni med varandra. Grunden är lokalt engagemang och omtanke om kommande generationers välmående och förutsättningar att leva och verka.

Mer information finns på www.blekingearkipelag.se