געמיינדע פלאנירונג און קולטורע אטמאספערעס

די געמיינדע פלאנירונג ארבעט פון קאונטי אדמיניסטראציע איז געמאכט צו באשטייערן צו א גוטע, און זיכערע וואוין אומשטענדן און לאנג-טערמיניגע אויסהאלטנדע אטמאספערע פאר די קאונטי'ס איינוואוינער און באזוכער. קולטורע אטמאספערעס איז א טייל פון אונזער היסטאריע, פארזארגנדיג נאכאנאנדע און א פארמערטע פארשטאנד פון די וועלט ארום אונז.

געמיינדע פלאנירונג און קולטורע אטמאספערעס