איבער די קאונטי אדמיניסטראציע

די קאונטי אדמיניסטראציע איז א שטאטליכע אגענטור וואס איז נאנט צו מענטשן אין איטליכע קאונטי. מיר זענען א וויכטיגע פארבינדונג צווישן מענשטן אין מוניציפאליטעטן פון איין זייט, און די רעגירונג, פארלימענט, און צענטראלע אגענטורן פון די אנדערע זייט. די קאונטי גאווארנאר איז די הויפט פון די קאונטי אדמיניסטראציע און איז באאויפטראגט מיט אויפזיכטן אנטוויקלונגען און אינפארמירן די רעגירונג איבער די געברויכן פון די קאונטי.

איבער די קאונטי אדמיניסטראציע