ביזנעס און ארגאניזאציע

די קאונטי אדמיניסטראציע טוט סטימיולירן די ביזנעסער און אסאסיאציעס פון די געגנט אויף פארשידענע וועגן כדי צו שאפן א אויסהאלטנדע עקאנאמישע אנטוויקלונג און פארמערן ארבעט. די קאונטי אדמיניסטראציע מוטיגט ביזנעסער צו ארבעטן מיט געביטן וואס זענען פארבינדן מיט געשלעכטליכע אייניגקייט, די אטמאספערע און אינטעגראציע צו מוטיגן א אויסהאלטנדע אנטוויקלונג און וואוקס.

ביזנעס און ארגאניזאציע