די ענווייראמענט און קלימאט

די באורד שפילט א וויכטיגע ראלע אין די קאונטי'ס ענווייראמענט און קלימאט ארבעט. מיר קאארדענירן ערווייראמענטאלע ארבעט, פארשפרייטן אינפארמאציע, און ארבעטן מיט די ענווייראמענטאלע ציהלן, אויפזיכטונג, און וואסער מענעדזשמענט.

די ענווייראמענט און קלימאט