מענטשן און געזעלשאפט

די קאונטי אדמינסטראציע ארבעט מיט מוניציפאליטעטן צו פארבעסערן די אומשטענדען פאר די קאונטי'ס איינוואוינער און געשעפטן. יעדער זאל קענען האבן, אויף די זעלבע טערמינען, א זיכערע, באשוצטע און געמיינזאמע פלאץ צו וואוינען און ארבעטן.

מענטשן און געזעלשאפט