אגריקולטור און פעלדער

די קאונטי אדמיניסטראציע ארבעט ארויפצולייגן די אי. יו. און שוועדישע דארף פאליסי אויף א ראיאנעלע שטאפל. אגריקולטור דארף זיין קאנקורנבאר און אויסהאלטבאר אויפן לאנגן טערמין, פארמערן ארגענישע געוויקסן און אפהיטן ווערדפולע נאטורליכע און קולטורע לאנדשאפטן. א לעבעדיגע פעלד פארלאנגט אויך ארבעט, גוטע דינונג און א ציענדע וואוינונג אטמאספערע.

אגריקולטור און פעלדער