איבער די וועבסייט

די וועבסייט פון די קאונטי אדמיניסטראציע העלפט באזוכער צו טרעפן אינפארמאציע אנבאנלאנגט וואס די קאונטי אדמיניסטראציע טוט און וויאזוי עס באווירקט אייך און אייער געמיינדע. די סייט ווערט פראדוצירט אין צוזאמענהאנג מיט די אנדערע קאונטי אדמיניסטראציעס אין שוועדן.