Miljö och klimat

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap samt arbetar med miljömål, miljöövervakning och vattenförvaltning. Dessutom beslutar vi om tillstånd till verksamheter som påverkar miljön.  

Miljömål

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet är att nästa generation ska få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen.  

Sveriges miljökvalitetsmål:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Hälsoskydd

Länsstyrelsen arbetar för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön, både utom- och inomhus. Hälsoskyddet ska förhindra att människor blir sjuka. Vi tittar bland annat på buller, vibrationer, luftföroreningar och strålning. I Länsstyrelsens uppdrag ingår också att samordna och följa upp kommunernas verksamhet inom hälsoskyddsområdet samt att ge kommunerna råd. Kommunala hälsoskyddsbeslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Klimat och energi

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen. Vi arbetar också med att anpassa samhället till ett förändrat klimat, bland annat måste vi förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.  

Tillståndet i miljön

Länsstyrelsen samordnar miljöövervakningen i länet. Att undersöka och kontinuerligt följa tillståndet i miljön är en viktig del av vårt miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön. Övervakningen är långsiktig eftersom det ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation.

Vatten och vattenanvändning

Vattentillgångarna måste skyddas för att vi ska få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd. Exempel på vattenverksamhet är kraftverks- och regleringsdammar, olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar, muddring och vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning.

Verksamheter med miljöpåverkan

Länsstyrelsen har en miljöprövningsdelegation som kan ge tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Exempel på miljöfarliga verksamheter är ytbehandlingsanläggningar, gjuterier, pappersbruk,  vindkraftverk, värmeverk och andra energianläggningar, sågverk, avfallsanläggningar, avloppsreningsverk, grus- och bergtäkter samt gruvor.

I varje kommun finns också en kommunal miljömyndighet som sköter den lokala tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Vi ger stöd och råd till de kommunala miljömyndigheterna samt följer upp och utvärderar deras verksamhet. Dessutom undersöker Länsstyrelsen tidigare generationers föroreningar i mark och vatten och arbetar med att åtgärda dem.

 

 

Teckenspråkssymbol

Filmerna på den här sidan är på svenskt teckenspråk.

Du hittar mer information om vår verksamhet när du klickar på länken Svenska i sidhuvudet.