Människa och samhälle

Filmen är under bearbetning och är därför bortplockad.

 

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

Mänskliga rättigheter

Arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra Länsstyrelsens organisation och verksamhet. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera människor utifrån deras kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck.

Jämställdhet

Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Länsstyrelsen har till uppgift att stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Länsstyrelserna i Sverige arbetar mot mäns våld mot kvinnor och mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål genom att stödja förebyggande insatser och stärka samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer.  

Nationella minoriteter

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och deras språk. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Folkhälsa

Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor. Folkhälsa handlar om människors egna val och vanor men också om sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Vi arbetar särskilt med områden som jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor.

Integration

Det övergripande målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Länsstyrelsen ska främja samverkan mellan olika aktörer och verka för att det finns god beredskap och kapacitet i länet för mottagande av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande.

Val

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet samt rådgivande nationella folkomröstningar.   Före valen beslutar Länsstyrelsen bland annat hur indelningen i valkretsar och valdistrikt ska se ut och tar emot anmälningar av de kandidater som ska stå på partiernas valsedlar. Under valnatten rapporterar de olika valdistrikten sina röstresultat till Länsstyrelsen. Därefter gör vi den slutgiltiga sammanräkningen.

Krisberedskap

Under en kris eller vid höjd beredskap ska Länsstyrelsen stödja och samordna myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag i länet. Vi har också ansvar för att information om krisen samordnas och når allmänheten och medierna. Om en olycka eller ett utsläpp sker vid ett kärnkraftverk har samtliga länsstyrelser ett räddningstjänstansvar i sitt län och länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands län har dessutom utökade beredskapsuppgifter.  

Kontroll och tillstånd

Inom en rad områden beviljar Länsstyrelsen tillstånd eller gör kontroller för att se till att människors hälsa eller rättigheter inte åsidosätts.  

Begravningar

Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingar och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan också får begravas på ett sätt som passar dem. Vi kan även ge tillstånd till att sprida askan efter en avliden person.  

Deponera pengar

Länsstyrelsen kan låta dig deponera pengar på ett särskilt konto. Det betyder att vi kan ta emot och förvara pengar som du ska betala till någon. Det kan till exempel ske om du som hyresgäst har en tvist med hyresvärden eller om du är skyldig pengar utan att veta till vem du ska betala dem. Din skuld anses då vara betald i tid om vissa förutsättningar enligt lagen är uppfyllda.

Kameraövervakning

Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för allmän kameraövervakning. Allmän kameraövervakning innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Det finns två lagar som reglerar kameraövervakning, lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen, och Länsstyrelsen övervakar att de följs.

Livsmedelskontroll

Primärproduktion är första ledet i livsmedelskedjan och omfattar bland annat produktion av kött, mjölk, spannmål, grovfoder, framställning av foderblandningar samt transport av både foder och livsmedel. Primärproduktion av livsmedel kontrolleras i flera led av Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Vi granskar också att kommunerna har god kontroll över att de som producerar och säljer mat har tillräckligt goda kunskaper och lokaler för att klara det.  

Lönegaranti

Om du är anställd på ett företag som går i konkurs omfattas du av lönegarantilagen. Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut uppsägningslön till anställda vid företag i länet som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion.

Medborgarskap

Länsstyrelsen tar emot anmälan om svenskt medborgarskap från dig som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island. En anmälan är ett förenklat sätt att ansöka om medborgarskap. Om du är medborgare i ett annat land än dessa ska du vända dig till Migrationsverket. Om du av någon anledning förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall återfå det genom en anmälan till Länsstyrelsen.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter i handlingar, närvara som vittne när förseglingar sätts på eller bryts eller att kontrollera lotteridragningar.

Vigsel

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län. Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap.

Överförmyndare

Människor som har svårt att sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, ålder eller något annat skäl kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som ser till att kommunens gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Länsstyrelsen gör inspektioner hos överförmyndaren med jämna mellanrum eller granskar en överförmyndare efter till exempel en anmälan från allmänheten.

 

Teckenspråkssymbol

Filmerna på den här sidan är på svenskt teckenspråk.

Du hittar mer information om vår verksamhet när du klickar på länken Svenska i sidhuvudet.