Inventariernas lagskydd

Kyrkliga inventarier är föremål som hör till en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats och som är avsedda att användas i samband med gudstjänster och övriga kyrkliga handlingar, till inredning och utsmyckning eller som minnesmärke.
Bemålad och förgylld träängel

De kyrkliga inventarierna utgör mycket betydelsefulla delar av länets kulturarv. Särskilt utmärkande är de månghundraåriga textilierna, medeltida altarskåp och träskulpturer som i stort sett saknar motstycke i andra länder. Många av inventarierna har även mycket höga konstnärliga värden.

De kyrkliga inventarierna är dock inga museiföremål. En stor del av värdet ligger i att de brukas och används i sitt sammanhang. Föremålen bär på stora symbolvärden genom dess funktioner i olika kyrkliga sammanhang.

Till skillnad mot kyrkobyggnaderna omfattas kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier av bestämmelserna i kulturmiljölagen oavsett dess ålder.

Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde får inte utan tillstånd:

  • avyttras eller flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemma
  • avföras från förteckningen över kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde
  • ändras eller repareras/konserveras

Förvaring och vård av inventarier
Kyrkliga inventarier ska förvaras säkert och vårdas väl. I varje församling skall det upprättas en förteckning över inventarierna.

De kyrkliga inventarierna är många gånger synnerligen stöldbegärliga och ofta avyttras de på en illegal, internationell marknad. Säkerheten och brandskyddet i kyrkorna måste därför vara prioriterade områden.

Det räcker dock inte med att inventarierna förvaras säkert, de måste också tas om hand på ett sådant sätt de så långt möjligt skyddas från onödig nedbrytning. Det är tyvärr inte ovanligt att en felaktig hantering leder till svåra skador.