Bidrag till kyrkomiljöer

Det finns två typer av ekonomiska bidrag till vården av kulturhistoriskt värdefulla kyrkomiljöer; kyrko-
antikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag. Det är de tre stiften i Västra Götalands län som efter samråd med Länsstyrelsen fattar beslut om bidragens fördelning.
Svenneby gamla kyrka

Kyrkoantikvarisk ersättning
Den kyrkoantikvariska ersättningen är en statlig kompensation till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värde ska bevaras och göras tillgängligt för samtliga medborgare. Bidrag kan lämnas för kulturhistoriskt motiverade merkostnader i samband med renovering, underhåll och skadeförebyggande insatser. Åtgärderna kan gälla byggnader, begravningsplatser eller inventarier. Grunden är att anläggningen omfattas av kulturmiljölagens 4 kap. Om åtgärderna är tillståndspliktiga fordras Länsstyrelsens tillstånd innan något bidrag kan lämnas.

Kyrkobyggnadsbidrag
Kyrkobyggnadsbidraget är en del av det ekonomiska utjämningssystemet inom Svenska kyrkan och kan utgå till kostnadskrävande arbeten på kyrkobyggnader. Insatsernas omfattning och församlingarnas ekonomiska bärkraft är viktigt vid fördelningen. Om åtgärderna berör kyrkobyggnader som omfattas av kulturmiljölagens 4 kap krävs Länsstyrelsens tillstånd innan beslut om bidrag kan fattas.

Ansökan
Ansökan om såväl kyrkoantikvarisk ersättning som kyrkobyggnadsbidrag görs hos stiftet senast den 30 november. Länsstyrelsens tillstånd eller yttrande skall bifogas ansökan. Det är därför viktigt att Länsstyrelsen kontaktas i mycket god tid för att tillstånd ska hinna lämnas. För större arbeten rekommenderas att ansökan till Länsstyrelsen lämnas in senast den 31 maj.

Det finns vissa skillnader i hur de tre stiften i Västra Götalands län hanterar den kyrkoantikvariska ersättningen och kyrkobyggnadsbidraget. Kontakta stiftens kyrkoantikvarier eller motsvarande funktioner för mer information.

Skara stift
Göteborgs stift
Karlstads stift

Mer information
Det är Svenska kyrkan centralt som utarbetar de nationella riktlinjerna för stöden till de kulturhistoriskt värdefulla kyrkomiljöerna. Svenska kyrkan centralt gör även i samverkan med Riksantikvarieämbetet en fördelning av den nationella budgetramen för den kyrkoantikvariska ersättningen till de olika stiften.

Kyrkoantikvarisk ersättning