Byggnadsminnen - byggnader eller miljöer viktiga för kulturarvet

Ett byggnadsminne kan vara en byggnad eller en miljö med flera byggnader, en park, trädgård, en gammal väg eller en bro. Byggnadsminnesförklaringen innebär ett starkt lagskydd.
Bild från Ärholmens gasstation

Vem som helst kan ”väcka fråga” om byggnadsminnesförklaring till Länsstyrelsen. Att väcka en fråga innebär inte att byggnaden får något automatiskt skydd mot förändringar.

Även om en byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen saknas det ibland förutsättningar för en byggnadsminnesförklaring. Ett byggnadsminnesbeslut ska i första hand göras i samförstånd med fastighetens ägare och ligga i linje med kommunens planering.

Vad kan bevaras

Till varje byggnadsminne hör  skyddsbestämmelser som preciserar vilka värdefulla detaljer som ska bevaras. Skyddsbestämmelserna kan vara en byggnads exteriör, men även värdefulla delar av interiören eller ett avgränsat område i anslutning till byggnaden eller anläggningen. Lösöre, exempelvis möbler och föremål, kan inte skyddas genom ett byggnadsminnesbeslut.

Statliga fastigheter

När det gäller fastigheter som ägs av staten är det Riksantikvarieämbetet som kan väcker fråga om byggnadsminnesförklaring. Regeringen fattar de formella besluten. Om staten säljer ett byggnadsminne övergår detta till att bli byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Läs mer om byggnadsminnesskyddet.

Läs mer om statliga byggnadsminnen.

Kontakta oss

Byggnadsvårdsbidrag

OBS! Sista dag för ansökan är årligen den 31 oktober.

Om byggnadsvårdsbidrag
Informationsfolder
Blankett för ansökan