Ändring av byggnadsminne

Länsstyrelsen får lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen får ställa villkor för tillståndet som är rimliga med hänsyn till åtgärderna. Villkoren kan t ex gälla hur ändringen ska utföras samt den dokumentation som behövs.
Bild på Sandqvistska gården

När behövs Länsstyrelsens tillstånd
Omfattningen av skyddet framgår av de särskilda skyddsbestämmelser som finns för varje byggnadsminne. Skyddsbestämmelserna styr vad som är tillståndspliktigt, men i regel krävs tillstånd för att:

  • riva, flytta, bygga om eller bygga till
  • ändra eller göra ingrepp i stommen
  • ändra färgsättning eller ytskikt
  • göra andra ingrepp i eller ändring av exteriören, exempelvis byte av tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
  • ändra interiören eller den fasta inredningen i vissa byggnadsminnen
    göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Ansökan och motivering
I ansökan ska framgå vilka åtgärder som ska utföras med en beskrivning av utförandet samt byggnadsmaterial och arbetsmetoder. Det är viktigt att motiveringen till åtgärderna är utförlig. På Länsstyrelsens blankett för ansökan finns utförligare anvisningar om ansökan.

När en ändring planeras bör en kontakt tas med Länsstyrelsen och/eller byggnadsantikvarierna vid det regionala museet i ett tidigt skede. En inledande diskussion med involverade parter innan projektering förenklar ofta arbetet.

Genom att anlita en erfaren byggnadsvårdskonsult från början kan många problem undvikas längre fram.

Kontakt
Länsstyrelsen och de regionala museerna hjälper till med råd och stöd kring vården av länets byggnadsminnen. Kontakta gärna byggnadsantikvarierna i dessa museiorganisationer:

Använd gärna Länsstyrelsens särskilda blankett för ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagen, 3 kap.