Kommunala kulturmiljöer

Kommunala kulturmiljöer

Översiktsplanen är inte bindande men ger vägledning om användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen är en del av byggnadslagstiftningen och ska kontinuerligt hållas aktuell av kommunen. I de områden där en detaljplan eller områdesbestämmelser saknas har översiktsplanen en stor betydelse för vilka lov som lämnas. De flesta av de 49 kommunerna i Västra Götalands län har någon form av kulturmiljö- eller kulturminnesvårdsprogram som lyfter fram bebyggelsemiljöer, kulturlandskap eller fornlämningar som särskilt värdefulla och bevarandevärda.

De bevarandemiljöer som pekats ut av kommunerna omfattas inte automatiskt av något bevarandeskydd. Reglering av markens användande och bebyggelsen sker genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Fornlämningar omfattas däremot av bestämmelserna i kulturmiljölagens 2 kap. Kulturmiljöprogrammets betydelse i samband med planering och lovgivning skiljer sig åt mellan kommuner. De flesta kommunerna har tagit upp kulturmiljöprogrammet i sin översiktsplan som ett vägledande dokument.

I kulturmiljöprogrammet beskrivs vanligtvis vad som är värdefullt och karaktäristiskt för kommunen/stadsdelen. Beskrivningarna följs ofta av riktlinjer eller rekommendationer för utveckling och bevarande. Ett bra kommunalt bevarandeprogram ska fungera som stöd för beslut i en rad olika samhällsfrågor, till exempel prövningen av bygglov, i detaljplaneringen och översiktplaneringen. Värderingarna av kulturmiljön förändras till en del över tiden. Numera betonas i högre utsträckning än tidigare mer vardagliga miljöer. I samband med att nya kulturmiljöprogram tagits fram har ibland urvalet av vad som skall bevaras och vårdas gjorts i samverkan med kommunens invånare vilket är positivt och skapar ett lokalt engagemang för kulturmiljöerna.

I många kommuner är underlagen i programmen, inventeringarna av kulturmiljö, utförda för många år sedan och kan stämma dåligt överens med hur det ser ut idag.