Antikvarisk medverkan

När Länsstyrelsen fattar beslut i tillståndsärenden enligt kulturmiljölagen (1988:950) samt förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer innehåller besluten ofta villkor om antikvarisk medverkan.

Den antikvariska expertens roll och uppdrag

Den antikvariska medverkan innebär att följa projekt kontinuerligt och dokumentera arbetet före, under och efter slutförandet. Vanligt förekommande uppgifter är att:

  • Bistå dig som byggherre med antikvarisk rådgivning.
  • Delta i byggmöten och besiktningar.
  • Lämna detaljanvisningar, till exempel bedöma exakt kulör vid ommålning av en fasad.
  • Dokumentera vad som kommer fram under arbetet gällande material, ytskikt och annat som är av byggnadshistorisk betydelse.
  • Uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov ta kontakt med Länsstyrelsen för samråd.
  • Sammanställa en antikvarisk rapport efter slutfört arbete.

Vem kan anlitas som antikvarisk expert?

Grundläggande krav är att experten har lämplig utbildning och praktisk erfarenhet. En antikvarisk expert ska självständigt kunna tolka, analysera och värdera samt redogöra för hur kulturhistoriska värden påverkas vid ändringar av byggnadsverk, kyrkogårdar eller parkanläggningar. Experten ska ha god kunskap om de lagar som reglerar kulturmiljön och övrigt regelverk som är av betydelse för arbetets genomförande. 

Relevant utbildning för en antikvarisk expert är till exempel byggnadsantikvarisk högskoleutbildning eller arkitekt-/ingenjörsutbildning som byggts på med kunskaper om restaurering eller motsvarande erfarenhet. I vissa fall fordras trädgårdshistorisk kompetens, konservatorsutbildning eller annan specialistkompetens. Tidigare erfarenhet av antikvarisk medverkan är ett krav. Sådan erfarenhet kan experten ha fått antingen genom egna uppdrag eller genom att ha medverkat som antikvarisk expert under sakkunnig ledning. Experter som utför antikvariska uppdrag finns bland annat hos länets museer, arkitektkontor och företag som arbetar med antikvariska frågor. Om det uppstår oklarheter vilken kompetens som krävs vid antikvarisk medverkan, kontakta Länsstyrelsen.

Val av antikvarisk expert, kostnad och godkännande

Det är du som söker tillstånd eller bidragsmedel som ska utse vilken expert du vill ska följa arbetet. Du ska även se till att den antikvariske experten får tillgång till Länsstyrelsens beslut med eventuella arbetshandlingar. Kostnaden för den antikvariska experten betalas av sökanden, i vissa fall kan den täckas av bidrag. Valet av expert ska godkännas av Länsstyrelsen innan arbetet får påbörjas.

Genomförande

Ta kontakt med den antikvariska experten i god tid innan arbetena ska påbörjas. Tänk på att experten kan behöva dokumentera innan något arbete utförts. Experten följer arbetet på plats och dokumenterar genomförandet. Normalt deltar experten vid byggmötena där avstämning av det löpande arbetet sker mot villkoren i beslutet. Experten ska uppmärksamma fastighetsägaren på avvikelser från Länsstyrelsens beslut.

Antikvarisk medverkan i bidragsärenden

Om en antikvarisk expert anlitats i ett bidragsärende ska experten utfärda ett "antikvariskt intyg" om att arbetet är avslutat och utfört utan erinran. Det antikvariska intyget finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida och det kan även användas som enklare rapport. Kostnaden för antikvarisk medverkan ska, i likhet med andra bidragsgrundande utgifter, vara betald av sökanden före utbetalningen av bidraget. Det antikvariska intyget ska bifogas rekvisitionen av bidraget.

Rapport och dokumentation

Av Länsstyrelsens beslut framgår av villkoren om en "antikvarisk rapport" ska utarbetas. Om ett sådant villkor ställts tas denna rapport i vanliga fram av den antikvariska experten. Det är sökandens ansvar att skicka in rapporten till Länsstyrelsen. Rapporten ska alltid skickas in i digitalt (PDF) format, normalt sett senast sex månader efter att arbetet slutförts. Det är viktigt att sökanden och den antikvariska experten avtalar om när rapporten ska vara klar och när ersättningen för denna ska betalas ut.

Kontakta oss