Byggnadsnämndens tillsyn

Det krävs en god kommunal tillsyn inom byggområdet för att försäkra sig om att det som byggs har rätt kvalité och att den byggda miljön uppfyller samhällets krav. Det är ett krav i plan- och bygglagen att varje byggnadsnämnd ska ha en uppföljning och utvärdering av sin tillsyn.

Länsstyrelsen har, tillsammans med Boverket, i uppdrag att vägleda kommunerna i deras tillsynsarbete. Exempel på viktiga tillsynsfrågor är olovligt byggande, tillgänglighet och ventilationskontroll.  

Byggnadsnämndens tillsynsansvar

Tillsyn är inget nytt, utan fanns med redan i Magnus Erikssons stadslag 1357, där det bland annat reglerades att en byggnads tak inte fick droppa på grannens tak. Då skulle ”nämnde män” se till att ägaren kapade takfoten och betalade böter. Dessa ”nämnde män” torde vara ursprunget till dagens byggnadsnämnder.  

Då som nu är byggnadsnämndens tillsyn en myndighetsuppgift som gäller uppföljning. Byggnadsnämnden ska pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kapitlet Plan-och bygglagen, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i lagen.  

Enligt plan- och byggförordningens 8 kap. 8 och 9 §§ innebär det en skyldighet att regelbundet följa upp och utvärdera tillsynen och att på begäran lämna den information som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin tillsynsvägledning. En förutsättning för en strukturerad tillsyn är att byggnadsnämnden gör en återkommande behovsbedömning och planering av tillsynen.   Byggnadsnämnden har ett ansvar för tillsyn över hela den byggda miljön, även om det är byggherrar och fastighetsägare som har det direkta ansvaret för att kraven i lagen uppfylls.

Byggnadsnämnden har dessutom ett särskilt preciserat ansvar för att se till att byggnaders ventilation fungerar, att hissar är säkra och att enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet åtgärdas.

 PBL Kunskapsbanken