Skyltar

Skylt med texten : Sänk farten, lekande barn
Vad är en skylt, vem ger tillstånd för att få sätta upp en skylt och vem ansvarar för tillsynen över redan uppsatta skyltar? Här ska vi försöka räta ut några av frågetecknen kring skyltar, tillstånd och tillsyn.

Definition av skylt

”En skylt är en tavelliknande anordning med någon upplysning eller dylikt, ofta avsedd för allmänheten”. (Nationalencyklopedin)

Skyltar delas in i två huvudgrupper

  1. Vägmärken- som är till för att på olika sätt informera trafikanterna under färd. Användning av vägmärken regleras i vägmärkesförordningen, VMF.
  2. Reklamskylt eller annan skyltanordning som inte finns angiven i VMF. För dessa skyltar krävs tillstånd enligt plan- och bygglagen (PBL), väglagen (VL) och/eller lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS).

Skyltar inom detaljplanelagt område

  • Tillstånd: Skyltar inom detaljplanelagt område kräver bygglov, enligt plan- och byggförordningen, om inte kommunen beslutat annat genom detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Tillsyn: Det är byggnadsnämnden som utövar tillsynen över skyltar inom detaljplanelagt område. Tillsynen regleras i PBL 11 kap 5 och 6 §§.

Skyltar utanför detaljplanelagt område

Skyltar utanför detaljplanelagt område kräver tillstånd från Länsstyrelsen, eller väghållningsmyndigheten - enligt väglagen och/eller lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Inom ett vägområde

  • Tillstånd: Inom vägområden är det väghållningsmyndigheten som prövar och beslutar om skyltar.
  • Tillsyn: Väghållningsmyndigheten innehar vägrätten, och får därmed bestämma vad som ska finnas i vägområdet.

Inom 50 meter från ett vägområde

  • Tillstånd: Inom 50 meter från ett vägområde är det Länsstyrelsen som prövar och beslutar om skyltar.
  • Tillsyn: Det är kommunen som bedriver tillsynen över skyltar inom 50 meter från ett vägområde. Tillsynen regleras i 11-12 §§ lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Utanför 50 meter från ett vägområde

  • Tillstånd: Utanför 50 meter från ett vägområde är det Länsstyrelsen som prövar och beslutar om skyltar.
  • Tillsyn: Det är kommunen som bedriver tillsynen över skyltar utanför 50 meter från ett vägområde. Tillsynen regleras i 11-12 §§ lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Andra regler om skyltar

Tillstånd: Enligt ordningslagen krävs också tillstånd för att få använda offentlig plats inom detaljplanelagt område, om inte platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Med offentlig plats menas till exempel väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten, denna ägs ofta av kommunen.  Ansökan om ett sådant tillstånd görs hos polisen.

Tillsyn: Det är Polismyndigheten som utövar tillsynen över de skyltar som kräver tillstånd enligt ordningslagen, tillsynen regleras i 3 kap 19 § i samma lag.