Lekplatser

lekade barn på lekplats
Lekplatser ska vara säkra, tillgängliga och utformade så att olyckor begränsas.

Vad gäller för lekplatser?

Plan- och bygglagen (PBL)

Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att en tomt, oavsett om den är bebyggd eller inte, och i skälig utsträckning även allmän plats ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och att risken för olycksfall på tomter ska begränsas.

Om en tomt ska bebyggas med en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för både parkering och friyta, så är det friyta som i första hand ska ordnas med.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret är enkelt att avhjälpa.

Tomter ska hållas i vårdat skick, de ska skötas så att risken för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Boverkets byggregler

I Boverkets byggregler (2011:6) hittar du regler som ska tillämpas för byggnader, för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader, samt för andra anläggningar än byggnader på tomter.

Här framgår att fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlag vid lekredskap ska vara stötdämpande och dessutom vara utformat så att risken för personskador vid en olycka begränsas.

Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser och andra anläggningar, ALM 2 (2011:5)

Av ALM 2 framgår att platser och områden ska utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lekplatser ska kunna användas av både barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, HIN 3 (2013:9)

I HIN 3 kan man läsa att hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning ska avhjälpas. Där framgår att brister, som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att alls använda lekplatsen bör åtgärdas. Även brister som gör det svårt att vistas på lekplatsen för föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga eller för andra och som tar hand om barnen, bör åtgärdas.

Produktsäkerhetslagen, PSL (2004:451)

I produktsäkerhetslagen ställs kravet på att varor och tjänster som tillhandahålls ska vara säkra. Produktsäkerhetslagen gäller alla varor och tjänster som en näringsidkare, även t.ex. bostadsrättförening eller samfällighet, tillhandahåller konsumenter (det vill säga en vara eller tjänst som säljs, hyrs ut eller upplåts med mera). Produktsäkerhetslagen gäller även för varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet som till exempel lekredskap på lekplatser. Produktsäkerhetslagen gäller, till skillnad från plan- och bygglagen, även för alla befintliga lekredskap, oavsett redskapens ålder.

Europastandarder SS-EN 1176 och SS-EN 1177

I europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag finner man kraven på säkerhet och stötdämpande underlag för lekredskap. Standarderna innehåller minimikrav för säkerhet och används vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven i plan- och bygglagen och produktsäkerhetslagen.

Ansvar

Fastighetsägaren

Att lekplatsens egenskaper upprätthålls, är fastighetsägarens ansvar, oavsett tillverkningsår ska utrustningen vara säker. Fastighetsägare är vanligtvis kommunen, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar.  

När en ny lekplats uppförts bör denna installationsbesiktas, den som besiktar bör ha den kompetens som krävs för att bedöma att lekplatsen överensstämmer med tillämpliga delar av SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Lekplatser bör sedan kontinuerligt besiktas och underhållas av ”en kompetent person”, lämpligen görs detta genom att upprätta planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll för varje lekplats.

Tillverkare

Den som tillverkar och levererar lekredskap har ansvar enligt PSL för att de produkter som de tillhandahåller är säkra. Lekredskapen ska vara märkta med namn och adress till ansvarig tillverkare.

Tillsyn

Det är kommunens byggnadsnämnd som ansvarar för tillsynen över att kraven i PBL, som gäller säkerhet och tillgänglighet på lekplatser inom kommunen uppfylls, det framgår av PBL.

Det är Konsumentverket som är tillsynsmyndighet över PSL och som utför kontroller av att produkter som tillhandahålls konsumenter också uppfyller gällande säkerhetskrav.