Hissar och andra motordrivna anordningar

Portar
Anordningens ägare eller den som annars ansvarar för anordningen ska se till att en anordning drivs, fortlöpande tillses, sköts och underhålls så att den ger tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll.

Besiktningsintervall

Ägaren eller den som ansvarar för den motordrivna anordningen är skyldig att se till att den kontrolleras och med vilka intervaller. (BFS 2012:11).  

Besiktningsintervallet för den första återkommande besiktningen beräknas från den månad då första besiktning utan anmärkning har slutförts. Om en första besiktning inte krävts, så beräknas intervallet från den månad då anläggningen togs i bruk.    

Ansvar

Anordningens ägare eller den som annars ansvarar för anordningen ska se till att en anordning drivs, fortlöpande tillses, sköts och underhålls så att den ger tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll. Tillsynsansvar Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska övervaka att reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar efterlevs, och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt.

Definitioner

För att få förståelse för vilka anordningar som avses i lagtexterna så definieras hissar och andra motordrivna anordningar i Boverkets föreskrifter H 14, BFS 2012:11.

Hiss

En motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods - eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar.

Författningen omfattar bil- tillsyns- och paternosterhissar men INTE bygghissar.      

Anordning avsedd för transport

Takmonterad transportanordning som manövreras av passageraren, rulltrappa och rullramp som är motordriven och transporterar personer eller personer och gods mellan olika av- eller påstigningsplatser, placerade i samma eller olika nivåer.   

Författningen omfattar linbaneanläggningar för persontransport men INTE patientlyftar.  

Linbana, släplift och smålift  

Linbana - linbaneanläggning där personer transporteras i kabiner, gondoler, stolar eller dylikt ovan mark.  

Släplift - linbaneanläggning där personer försedda med lämplig utrustning transporteras med släpanordningar som löper och/eller bärs upp med hjälp av linor längs en rörelsebana.  

Smålift - enklare typ av släplift.      

Motordriven port och liknande anordning

Port, dörr, vägg, galler och grind som öppnas och stängs med motorkraft, om den är avsedd att användas för personpassage eller passage med sådana fordon som avses i fordonslagen eller med fordon som löper på skenor. Dock INTE motordrivna portar och liknande anordningar som ingår i en maskinanläggning eller som utgör skydd mot tillträde till anläggningen.  

Anordning för avfall  

Anordning för att ta hand om avfall i en byggnad eller forsla bort avfall från en byggnad, dvs. motordriven soptransporthiss, sopsug, stationär komprimator och sopskruv som är avsedd för permanent uppställning.

Informationsmaterial

Materialet är fritt att använda och sprida och svarar på frågorna allmänheten kan ha kring området.

Fungerar hissen?