Enkelt avhjälpta hinder

Byggnad som inte är tillgänglig
Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder och det är byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen.

Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på nyttan av åtgärden, förutsättningarna på platsen, ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och dess användare och om avlägsnandet av hindret kan förenas med varsamhet om befintlig miljö.

Det kan exempelvis vara att åtgärda:

  • mindre nivåskillnader
  • belysning
  • tunga dörrar
  • ledstänger
  • kontrastmarkeringar
  • ljudmiljö
  • varningsmarkeringar
  • fast inredning
  • skyltning

Ansvar 

Det är fastighetsägaren, alltså den som äger byggnaderna och/eller marken, som har ansvaret för att de enkelt avhjälpta hindren undanröjs.

Vad är publika lokaler?

Alla lokaler som erbjuder allmänheten varor och tjänster och mötesplatser som kulturlokaler, lokaler för social service, förvaltningsbyggnader, matställen, idrottsplatser- och lokaler, butiker etc. och i skolor rektorsexpedition och vaktmästare samt utlåningsbara lokaler som aula, matsal, gymnastik.

Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Boverkets råd om enkelt avhjälpta hinder för lokaler och allmänna platser - HIN 3 BFS 2011:13 

Vad gäller för allmänna platser?

När man anlägger nya allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader.

Boverkets råd för anläggningar och allmänna platser- ALM 2 BFS 2011:5