Taksäkerhet

Taket, byggnadens femte fasad, är en av de farligaste platserna på huset. Dels finns det risker med att gå upp på taket utan lämpliga förberedelser, men det finns även en risk att farliga saker faller ned från taket, t ex istappar, snö och annat.
Brant sluttande tegeltak

De säkerhetskrav som ställs på tak regleras av flera olika myndigheter, en av dessa är Boverket. Syftet med reglernas är att skydda mot fall vid tillträde och förflyttning på tak och vid arbete på ett fast arbetsställe på tak.

För taksäkerhetsanordningar på byggnader som uppförts före 1 juli 1960, eller omfattas av ett bygglov innan detta datum gäller att de ska förses med de skyddsanordningar som gällde 1960.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns nödvändiga säkerhetsanordningar på taket, och att dessa regelbundet underhålls så att dess egenskaper och funktioner bevaras.

Om det finns risk för personskador på grund av fallande is och snö ska skyddsanordningar finnas vid byggnaders entréer

Byggherrens ansvar

Byggherren, dvs. den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbete, ansvarar för att plan- och bygglagen med tillhörande förordning och föreskrifter följs.  

Tillsyn

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet, och ska övervaka att byggreglerna följs. Byggnadsnämnden ska även pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt reglerna.