Strandskydd

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden och inte bara den som äger mark. Strandskyddet skyddar även växter och djur.
Bebyggelse nära vatten

På Länsstyrelsens webbplats under skyddad natur finns information om var strandskydd finns, vad du får göra och hur du ansöker om dispens.

Här finns strandskydd

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter. Det gäller till exempel längs stora delar av Bohuskusten och längs Vänern och Vättern. På några få platser (oftast i tätorter) är strandskyddet borttaget.  

Dispens – ett måste för att bygga eller ändra

Kommunen eller Länsstyrelsen kan ge tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Även om det finns bygglov innebär inte det att det finns dispens från strandskyddsreglerna.

Även i de fall där bygglov inte är ett krav kan strandskyddsdispens ändå behövas. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod eller ett så kallat Attefallshus. Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område kräver dispens.

 

Åtgärder som normalt är förbjudna

  • Bygga en ny byggnad. Till exempel hus, förråd, husbåt, bastu, stor tillbyggnad.
  • Ändra byggnad eller byggnads användning. Till exempel göra om förråd till fritidshus. Inreda en sjöbod för boende. Göra en stor tillbyggnad.
  • Förberedelsearbete. Till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg.
  • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
  • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

Tillåtet utan dispens

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan dock kräva dispens om det kan medföra ökad privatisering. Det är också tillåtet att göra en anordning, till exempel en stödmur eller terrass, om den ligger helt och hållet inom tomtplatsen.

 

Tillsyn av strandskyddet

En åtgärd som genomförs utan lov i ett strandskyddat område kan skada växt- och djurliv och försämra allmänhetens tillgång till stranden. Det är därför viktigt att bedriva tillsyn så att strandskyddets syften inte tar skada, men tillsynen av strandskyddet är också viktig för att alla ska bli lika inför lagen. Den som struntar i eller glömmer att söka dispens ska inte kunna bygga och ändra hur som helst när den som söker dispens får restriktioner eller rent av blir nekad att genomföra tänkt åtgärd.

Kommunerna är den tillsynsmyndighet som har huvudansvaret för den operativa tillsynen när det gäller strandskyddet. Länsstyrelsen ansvarar för den operativa tillsynen för de verksamheter och åtgärder som länsstyrelsen prövat och meddelat dispens för. Det gäller dispenser i skyddade områden enligt Miljöbalkens 7 kapitel, dispenser för försvarsanläggningar samt allmänna vägar och järnvägar som inte omfattas av fastställd arbetsplan respektive järnvägsplan.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

Om tillsynsmyndigheten får kännedom att otillåtna åtgärder kan ha utförts inom strandskyddat område startar tillsynsmyndigheten en utredning. Om en dispens inte kan ges i efterhand tas ett beslut om ett så kallat föreläggande om rättelse. Ett föreläggande om rättelse kombineras ofta med ett vite.

Kommunen och Länsstyrelsen är också skyldiga att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten som kan gå vidare och åtala den ansvarige.