Olovlig byggnation

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov för åtgärden kan meddelas i efterhand.
Byggarbetsplats
Till höger hittar du länkar där du kan läsa mer, där finns också handläggarstöd för dig som i ditt arbete handlägger ärenden gällande olovlig byggnation.

Nämndens valmöjligheter vid olovlig byggnation

  • Byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om det har utförts en lov- eller anmälanspliktig åtgärd utan startbesked. Byggsanktionsavgift kan tas ut av ägaren men även av den som begått överträdelsen eller som har fördel av överträdelsen om det är någon annan än ägaren.
  • Byggnadsnämnden ska under vissa förutsättningar utfärda ett lovföreläggande. Lovföreläggande förutsätter att byggnadsnämnden gör bedömningen att det är sannolikt att bygglov kan ges för det olovligt utförda. Om ett lovföreläggande inte följs får byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.
  • Byggnadsnämnden får utfärda ett rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel. Rättelseföreläggande är aktuellt i de fall byggnadsnämnden gör bedömningen att det inte är sannolikt att bygglov kan meddelas i efterhand. Detsamma gäller i de fall en lovansökan prövats efter ett lovföreläggande och bygglov inte har kunnat ges.