Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Kravet på funktionskontroll av ventilationssystem ska säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader. Funktionskontroll av ventilationssystem är också viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bl.a. att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

Vems ansvar?

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i PBL och i PBF samt i Boverkets föreskrifter.

Vem utövar tillsyn?

Samhällets tillsyn över att reglerna följs ligger på kommunens byggnadsnämnd. Nämnden tolkar reglerna och övervakar att de efterlevs. Byggnadsnämnden har också ett informationsansvar och det är dit man ska vända sig i enskilda ärenden. Byggnadsnämnden har möjlighet att göra ingripanden när så behövs.

Regler om ingripande och påföljder

  • PBL 11 kap. PBL 8 kap (2010:900)
  • PBF 5 kap (2011:338)
  • Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) (BFS 2011:6) BBR
  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK
  • Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR
  • Boverkets regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012
  • Miljöbalken (1998:808), MB
  • Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML