Lekplatser

Fler än 18 000 barn får varje år uppsöka en akutmottagning för behandling av en skada som uppkommit på en lekplats. Tio procent av de skadade barnen blir inskrivna på sjukhus för fortsatt vård.
Lekplats

Tillsyn över lekplatser

Det är kommunens byggnadsnämnd som ansvarar för tillsynen över att kraven i PBL, som gäller säkerhet och tillgänglighet på lekplatser inom kommunen uppfylls, det framgår av PBL. Tillsynen innebär att byggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren kontrollerar och underhåller lekplatsen och ingripa om det skulle visa sig att lekplatsen inte uppfyller samhällets krav.   

För mer information läs socialstyrelsens rapport skador bland barn i Sverige, publicerad februari 2015

Fastighetsägarens ansvar

Att lekplatsens egenskaper upprätthålls, är fastighetsägarens ansvar, oavsett tillverkningsår ska utrustningen vara säker. Fastighetsägare är vanligtvis kommunen, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar.  

När en ny lekplats uppförts bör denna installationsbesiktas, den som besiktar bör ha den kompetens som krävs för att bedöma att lekplatsen överensstämmer med tillämpliga delar av SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Lekplatser bör sedan kontinuerligt besiktas och underhållas av ”en kompetent person”, lämpligen görs detta genom att upprätta planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll för varje lekplats.

Tillverkarens ansvar

Den som tillverkar och levererar lekredskap har ansvar enligt PSL för att de produkter som de tillhandahåller är säkra. Lekredskapen ska vara märkta med namn och adress till ansvarig tillverkare. Tillsyn Det är kommunens byggnadsnämnd som ansvarar för tillsynen över att kraven i PBL, som gäller säkerhet och tillgänglighet på lekplatser inom kommunen uppfylls, det framgår av PBL.

Det är Konsumentverket som är tillsynsmyndighet över PSL och som utför kontroller av att produkter som tillhandahålls konsumenter också uppfyller gällande säkerhetskrav.

Regelverket för lekplatser 

Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 

Av PBL framgår att en tomt, oavsett om den är bebyggd eller inte, och i skälig utsträckning även allmän plats ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och att risken för olycksfall på tomter ska begränsas.

Vidare kan man läsa att om en tomt ska bebyggas med en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för både parkering och friyta, så är det friyta som i första hand ska ordnas med.

Där står också att ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats alltid ska avhjälpas, om hindret är enkelt att avhjälpa.

Vidare kan man läsa att tomter ska hållas i vårdat skick, de ska skötas så att risken för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Där står också att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. 

Boverkets byggregler, BBR (2011:6) 

I BBR hittar man regler som ska tillämpas för byggnader, för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader, samt för andra anläggningar än byggnader på tomter.

Här framgår att fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlag vid lekredskap ska vara stötdämpande och dessutom vara utformat så att risken för personskador vid en olycka begränsas  

Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser och andra anläggningar, ALM 2 (2011:5) 

Av ALM 2 framgår att platser och områden ska utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lekplatser ska kunna användas av både barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, HIN 3 (2013:9) 

I HIN 3 kan man läsa att hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning ska avhjälpas. Där framgår att brister, som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienterings-förmåga att alls använda lekplatsen bör åtgärdas. Även brister som gör det svårt att vistas på lekplatsen för föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga eller för andra och som tar hand om barnen, bör åtgärdas.  

Produktsäkerhetslagen, PSL (2004:451) 

I PSL ställs kravet på att varor och tjänster som tillhandahålls ska vara säkra. PSL gäller alla varor och tjänster som en näringsidkare, även till exempel bostadsrättförening eller samfällighet, tillhandahåller konsumenter (det vill säga en vara eller tjänst som säljs, hyrs ut eller upplåts med mera). PSL gäller även för varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet som till exempel lekredskap på lekplatser. PSL gäller, till skillnad från PBL, även för alla befintliga lekredskap, oavsett redskapens ålder.  

Europastandarder SS-EN 1176 och SS-EN 1177 

I europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag finner man kraven på säkerhet och stötdämpande underlag för lekredskap. Standarderna innehåller minimikrav för säkerhet och används vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven i PBL och PSL.