Länsstyrelsens uppföljning

Länsstyrelsen ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndens tillsynsarbete
Länsstyrelsens uppföljning

För att länsstyrelsen ska kunna följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete, så har gemensamma arbetsformer för detta tagits fram.

Arbetsformerna bygger på en årscykel med ett tillsynsvägledningsår som börjar den 1 juli och slutar 30 juni året därefter, samt en enkät i tre delar (A, B och C) som tas fram av länsstyrelsen i samverkan med Boverket och i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Enkätens B- och C-del (som innehåller kvalitativa frågor om byggnadsnämndens tillsynsarbete) skickas ut i slutet av sommaren, medan A-delen (som innehåller kvantitativa frågor) skickas ut i slutet av året.

Svaren på enkäterna sammanställs och lämnas till Boverket. När länsstyrelsen har sammanställt och analyserats svaren så skickas dessa till Boverket, som i sin tur sammanställer dels erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete men också länsstyrelsernas och Boverkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning och lämnar dessa uppgifter till regeringen.