Ingripanden och påföljder

Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Om det finns skäl att ingripa ska nämnden handlägga ärendet skyndsamt. Det är viktigt att tänka på eftersom ledamöter och tjänstemän kan drabbas av straffansvar för tjänstefel om de underlåter att utöva tillsyn när det finns skäl för det. Byggnadsnämnden har också ansvar för skada genom fel och försummelse vid myndighetsutövning. Nämnden har ansvar för felaktiga råd och upplysningar.  

Mer information om byggnadsnämndens ansvar för tillsyn finns i broschyren Byggnadsnämndernas tillsyn.

Föreläggande och förbud

Byggnadsnämnden har en rad föreläggandetyper i sin verktygslåda, liksom möjlighet att utfärda förbud mot fortsatt arbete och användning. Man har rätt att utföra nödvändiga åtgärder på ägarens bekostnad och även koppla beslut till ett vite. Lagstiftningen bygger dock på att man ska ha en dialog med den försumlige och ge denne möjlighet att själv rätta till felaktigheter innan byggnadsnämnden går in med tvångsåtgärder.  

Sanktioner och viten

Reglerna om byggsanktionsavgifter gäller från och med 1 juli 2013. Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr om byggsanktionsavgifter, Har du råd att bygga svart. Den riktar sig till byggherrar och kan användas fritt av byggnadsnämnden. Boverket har också tagit fram en guide för uträkning av byggnadssanktionsavgift. I vissa fall kan nämnden istället använda sig av vite för att få till stånd rättelse. Nämnden kan också besluta om genomförande på den försumliges bekostnad.

 Byggnadsnämndernas tillsyn

 

 Har du råd att bygga svart ?