Hissar och andra motordrivna anordningar

Ägaren eller den som annars ansvarar för anläggningen ska se till att denna drivs, fortlöpande tillses, sköts och underhålls. Detta för att uppnå tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll.
Portar

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska övervaka att reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar efterlevs, och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt.

Besiktningsintervall

Av föreskrifterna, H 14, BFS 2012:11 framgår när ägaren eller den som annars ansvarar för den motordrivna anordningen är skyldig att se till att den kontrolleras och med vilka intervaller.  

Besiktningsintervallet för den första återkommande besiktningen beräknas från den månad då första besiktning utan anmärkning har slutförts. Om en första besiktning inte krävts, så beräknas intervallet från den månad då anläggningen togs i bruk.    

Ändrat besiktningsintervall

Den som äger eller annars ansvarar för en anordning får välja kortare besiktningsintervall. Byggnadsnämnden får i enskilt fall besluta om längre besiktningsintervall (längst den dubbla tiden) om en anordning genom sitt brukande i särskilt liten grad är utsatt för minskning av driftsäkerheten. Om det finns särskilda skäl kan byggnadsnämnden medge anstånd om att senarelägga besiktningstidpunkten med högst sex månader.

Särskilda skäl: till exempel om besiktningsintervallet infaller under driftsäsong, och att en besiktning då skulle medföra stora ekonomiska förluster.