Bygger vi bra med hänsyn till buller?

Uppföljning av två byggprojekt i Göteborgs kommun.
Bildcollage

Bullerstörda miljöer i städer är ett växande problem. Nya bostadsområden uppförs i centralt belägna och ibland bullerutsatta områden där bullernivåerna ligger långt över de av riksdagen antagna riktvärdena för buller. Planerna tar ofta stöd i och tillämpar Boverkets allmänna råd om avsteg från riksdagens riktvärden för trafikbuller.

Förtätningen syftar ofta till att förlägga nya bostäder nära arbete och service och stärka underlaget för ett ökat kollektivtrafikresande. På sikt är målet en bättre stadsmiljö med bland annat minskat bilpendlande vilket ger positiva miljöeffekter som bättre luft och minskat trafikbuller.

Med fokus på vägtrafikbuller, har Länsstyrelsen genomfört en studie omfattande två relativt nybyggda bostadsområden i Göteborg, Klippanområdet i Majorna och Kv Balanshjulet vid Hjalmar Brantingsplatsen.

Studien följer upp resultatet av en planering för bostäder i centrala lägen i staden där avsteg från riksdagens bullerriktvärden har varit nödvändiga. Bland annat söktes svar på frågan om Boverkets avstegsregler bidragit till att uppnå delmålet i God bebyggd miljö om färre bullerstörda (15:3). 

Ett andra övergripande syfte har varit att ge ökad kunskap till Länsstyrelsens dagliga arbete i hanteringen av detaljplaner i bullerutsatta miljöer.

Läs mer i rapporten om våra slutsatser och resultatet av jämförelsen mellan plan- och bygglovshandlingar, detaljerade beräkningar och en enkätundersökning som visar vad de boende själva upplever!